Inleiding

Gedurende het hele jaar was in Nederland sprake van hoogconjunctuur. De economie stond er in 2017 florissant bij en laat een robuuste groei zien. Het CBS heeft in 2017 voor de eerste maal de groeicijfers voor onze stad in beeld gebracht. De economische groei bedroeg 3,6% in 2016 en was daarmee 0,8% hoger dan de groei in de regio Zuidoost-Brabant. Het CBS wijdde er een landelijk persbericht aan toen bleek dat onze economische groei ruim boven die van de andere groten steden in Nederland zat.

Het jaar 2017 stond in het teken van de Nationale Actieagenda Brainport, nadat we eind 2016 de formele status als ‘Mainport’ van Nederland hadden behaald. Met de Actieagenda nemen we tevens deel-verantwoordelijkheid voor de economie van ons land. De rol van Brainport Eindhoven voor de nationale economie is verder concreet gemaakt met het uitvoeringsprogramma REOS (Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie). Hierin werken we samen met het Rijk en de Noordelijke en Zuidelijke Randstad aan het concurrentievermogen van Nederland.

De Brainport Actieagenda richt zich op voorzieningen (sport, design en cultuur), aantrekken van talent (vestigingsklimaat en arbeidsmarkt) en benutten van kennis (innovatie en economische ontwikkeling) en omvat daarmee een groot deel van onze economische speerpunten in dit raadsprogramma.
Voor het onderdeel vestigingsklimaat is helder dat ondernemers, werknemers en bezoekers de economische hoogtij op een aantal manieren konden merken.
De vraag naar winkelruimte, kantoorfaciliteiten en bedrijventerreinen nam toe, waardoor de rol van de gemeente (onder andere de acquisiteurs in de binnenstad) mee veranderde. We blijven content met iedere ingevulde m2 maar kiezen vooral kwaliteit boven kwantiteit.
Ons acquisitieprogramma is in 2017 verlengd met 2 jaar, waardoor de verbinding met het Brainport International Program (BIP) via het Expat Center (living in programma) en de begeleiding van start-ups door kan gaan. Op die manier blijven we op een brede, integrale manier buitenlandse bedrijven en talenten verleiden om zich in de stad en regio te vestigen. De regionale samenwerking kreeg in 2017 een concreet vooruitzicht met de nieuwe agenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Als vooruitstrevend voorbeeld hebben we samen met omliggende gemeenten een nieuw fonds opgezet voor de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen, het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW-fonds). Vanaf 2018 wordt dit operationeel.

De Dutch Design Week brak in 2017 alle records. Na een stevig lobby kreeg De Dutch Design Week 2017 een positieve impuls met een financiële injectie (4 maal 100.000,- van de Rijksoverheid. We evalueerden in 2017 de Stichting Eindhoven Marketing en de activiteiten van EHV247 en EHV365, waaruit onder andere bleek dat onze inwoners een positief beeld hebben van de stad en er trots op zijn. De georganiseerde evenementen droegen bij aan het aantal hotelovernachtingen en toeristische uitgaven in de stad. 2017 was een goed jaar voor de vrijetijdseconomie en leisure-sector.

Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen. De stad ontwikkelde zich in 2017 op allerlei vlakken en dat tempo is niet vanzelfsprekend voor iedereen bij te houden. Om die reden werken we samen met onze partners in de stad en regio om een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking aan het werk te krijgen en blijven we investering in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2017 steeg het aantal vacatures verder en heeft de groei doorgezet in sectoren die het in de crisisjaren moeilijk hadden, zoals de zorg, bouw, logistiek en de detailhandel en horeca. Dit bood kansen voor mensen zonder werk en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mede door een verbeterde samenwerking tussen Wij Eindhoven, het werkgelegenheidsteam en de gemeentelijke acquisiteurs zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Ook de toestroom van nieuwe mensen op de arbeidsmarkt nam zeer sterk toe. Zo noteerde het Expat Center aan de Vestdijk een groei van 25% in 2017 voor het aantal ‘internationals’ dat van onze dienstverlening gebruik maakt.

Kunst en cultuur, evenementen, sport en design dragen in belangrijke mate bij aan het aantrekkelijk houden van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. Daarnaast leveren ze in samenhang met andere domeinen een net zo belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Ze dragen ook bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting. De inzet op zowel de ‘harde’ economische factoren als op de ‘zachtere’ factoren die het vestigingsklimaat bevorderen, zorgen voor een impuls voor de stad.

Het Van Abbemuseum (VAM) is een van de meest vooraanstaande musea voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland en een internationaal erkend topinstituut. Het museum schakelt tussen lokale betrokkenheid en internationale ambitie. In het najaar van 2017 is het nieuwe beleidsplan 2018-2021 `Van Abbe, juist nu!´ door de gemeenteraad goedgekeurd. Het nieuwe beleidsplan beschrijft zijn ambities op het gebied van diversiteit, inclusiviteit, verbindingen leggen en ondernemerschap.

Een vitale stad is een stad vol sport en beweging. Vanuit de vastgestelde sportvisie zetten we in op het stimuleren van sport en beweging in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Nog altijd neemt het bewegen in de openbare ruimte toe; die richten we daarom om de gezondheid, sociale samenhang en (sport-) participatie van Eindhovenaren te bevorderen. Daarbij blijven sportverenigingen een zeer belangrijke partner op het gebied van sport en bewegen. We zijn gestart met een nieuwe wijze van verenigingondersteuning waarbij we nadrukkelijk de verbinding met het sociaal domein maken. De taakstelling drukt echter nog steeds op de sportbegroting wat vraagt om scherpe keuzes en strakke bedrijfsvoering.