Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording.

Subsidieontvanger      

CP

Subsidie 2016
(x €1.000)

Subsidie 2017
(x €1.000)

Ruimtelijke ordening :

Trefpunt Groen Eindhoven

4.2

108

109

Brabants Landschap

4.2

20

20

Sport en Recreatie:

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

3.3

118

124

Wonen Welzijn en Zorg:

COC-Eindhoven

1.1

44

44

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

1.1

93

94

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

1.1

112

113

Stichting Bomanshof

1.1

203

205

Stichting OVAA

1.1

60

60

Stichting Vredesburo

1.1

24

24

Agog

1.2

5

5

Stichting Voedselbank

2.2

59

59

St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

2.3

138

816

Stichting Vluchtelingen in de knel

2.3

519

557

Onderwijs en Jeugd:

Stichting De Jonge Onderzoeker

1.2

36

36

Slachtofferhulp

1.2

-

59

Gerlach-instituut

1.3

4

4

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

1.3

1

1

FNV, afdeling Eindhoven

1.3

6

6

Korein Kinderplein BV

1.3

1.539

1.445

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

1.3

148

146

Stichting Leergeld

1.3

32

104

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

1.3

53

58

Stichting Zuidzorg

1.4

3.330

3.340

WIJeindhoven

2.1

-

29.147

Economische ontwikkeling:

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.1

1.057

1064

Kunst, Cultuur en Design:

Federatie Eindhovense Carnaval

3.1

100

100

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.1

24

24

Stichting Lichtjesroute

3.1

76

76

Stichting 18 September

3.1

27

27

Stichting Fakkeltocht

3.1

2

2

Koningsdag

3.1

100

100

Stichting Cultuur Eindhoven

3.4

-

21.161

Capital D inzake Dutch Design Week

3.5

200

201

Capital D inzake Dutch Design Awards

3.5

200

201

Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show

3.5

100

100

Niet verrekende gebouw gebonden kosten 2017

Naam instelling

gebouw gebonden kosten 1)

waarvan verrekend in huur 2)

bijdrage   gemeente 3)

Dr. A. Philips Sterrenwacht

           4.553

                  -   

              4.553

Stichting Loket W Dynamo

       482.405

        169.332

            313.073

Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c

         81.298

        158.622

           -77.324

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

    2.351.812

     1.757.649

            594.163

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

       763.994

        237.951

            526.044

Parktheater Eindhoven N.V.

    1.797.264

        592.357

         1.204.907

Coöperatieve vereniging Natlab

       481.700

        217.250

            264.449

1) Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.

2) De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.

3) De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten. De middelen welke vrijvallen vanuit de  onderhoudsvoorziening maken geen onderdeel uit van het overzicht.