Inleiding

Het kan zijn dat ambulante specialistische ondersteuning of dagbesteding/dagbehandeling niet toereikend is of dat een inwoner zelf niet de regie kan nemen. Om verschillende redenen kunnen volwassenen of jeugdigen opgevangen en/of behandeld worden in een aparte verblijfssetting. Het gaat dan om voorzieningen als beschermd wonen, trajecten voor dak- en thuislozen, maar ook verblijf van jeugdigen, variërend van pleeggezinnen, logeerboerderijen en gezinshuizen tot woonhuizen in de wijk en intramurale voorzieningen op locatie van aanbieder (ook GGZ) en gesloten jeugdzorg. Daarnaast behoren hiertoe ook de voorzieningen Veilig Thuis en de crisisdiensten jeugd en volwassenen. Al deze voorzieningen hebben veelal een regionale of zelfs bovenregionale functie.
Ook bij dit collegeproduct geldt dat de behoefte van de inwoner centraal staat en we een omslag willen maken naar meer maatwerk voor en regie bij de inwoner. Bij de opvang van zowel jeugdigen als volwassenen wordt ernaar gestreefd om de instroom en duur terug te dringen en de uitstroom te bevorderen. Bij jeugdigen wordt ernaar gestreefd om de opvang zoveel mogelijk in een gezinssetting (pleegzorg, gezinshuizen) te laten plaatsvinden. Over deze aspecten zijn wij in gesprek met aanbieders, cliënten en andere belangrijke stakeholders. Tevens geven wij uitvoering aan de samenwerkingsafspraken met de zorgverzekeraars. In het kader van deze gewenste transformatie wordt tevens samen met aanbieders, cliënten en regiogemeenten bekeken welke zorginfrastructuur zeker overeind moet blijven, welke initiatieven bevorderd moeten worden, hoe we de behoefte van de inwoner meer centraal kunnen zetten en waar een verantwoorde gefaseerde afbouw van bedden mogelijk is. Dit is onderdeel van de bredere transformatieagenda.

We doen dit zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners. We hebben een pool jongeren, de adviesvangers, die op onderdelen, projecten meedenken en adviseren en daarnaast betrekken we de cliëntenraden van instellingen en de cliëntenraad Sociaal Domein.