Kerngegevens per 31 december

2015

2016

2017

Sociale structuur:

Aantal inwoners

224.788

226.921

229.136

Inwoners < 20

45.586

45.712

45.826

Inwoners > 64 jaar

37.270

37.774

28.333

Inwoners 65 t/m 74 jaar

19.895

20.264

20.630

Inwoners 75-84 jaar

12.674

12.642

12.619

Inwoners 85 jaar e.o.

4.701

4.868

5.084

Aantal WW-uitkeringen

6.167

5.500

4.509

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1

6.502

7.075

6.869

Fysieke structuur:

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.887

8.887

8.892

Lengte wegen (in km)

938

938

938

Lengte waterwegen (in km)

120

123

123

Aantal woningen

105.125

106.873

109.089

Aantal bewoners per woning

2,14

2,12

2,10

% huurwoning

52

52

53

% eigen woning

48

48

47

1   Deze indicator komt terug bij het collegeproduct 2.5 Inkomen en wordt aangeduid als ‘huishoudens met een uitkering levensonderhoud’, echter bij het collegeproduct betreft het de stand ultimo dienstjaar.

Algemene gegevens

realisatie   2016

begroting 2017

realisatie 2017

Personeel:

Formatie in fte’s (per 31 december)

1.784

1.802

1.818

Totaal personeelskosten (x €1.000)

162.969

157.834

165.778

  • ten laste van exploitatie

157.488

157.834

163.864

  • ten laste van activa en voorzieningen

5.481

0

1.914

Rente:

Omslagrente

3,75%

2%

2%

Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden

1,5%

n.v.t.

n.v.t.

Rente grondexploitatie

n.v.t.

2%

2%

Rente IHP; bestaande kredieten

2,5%

2,5%

2,5%

Rente IHP; nieuwe kredieten

2,5%

2,5%

2,5%

Rente reserves / voorzieningen

3,75%

2%

2%

Prijsstijging voor:

Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten

0,5%

0,5%

0,5%

Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten

1,5%

0,75% 1

0,75% 1

Indexering inkomsten:

Tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

2%

Overige

2%

2%

2%

1Met uitzondering van subsidies voor Cultuur, hiervoor is de prijsstijging 1,5%

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

OZB

47.798

52.082

52.565

Hondenbelasting

1.012

1.009

982

Precariorechten

995

941

1.074

Uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds

415.535

415.210

423.282

Dividend

BNG

175

200

281

Rente beleggingen

4.972

0

0

Eindhoven Airport

96

57

130

Essent

113

6

21

Saldo financieringsfunctie

Financieringsfunctie

8.981

3.366

3.870

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rente eigen kapitaal

3.459

1.861

1.719

Rente belegde reserves

7.207

3.195

3.538

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

220

227

204

Balansbeeld

balans (x €1 miljoen)

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Materiële vaste activa

525

599

529

Immateriële vaste activa

114

114

120

Financiële vaste activa (doorleningen)

48

47

46

Voorraden (grondexploitaties)

104

79

93

Voorraden (overig)

7

28

7

Vlottende activa overig

89

53

100

Balanstotaal activa

887

920

895

Eigen vermogen

185

185

178

Voorzieningen

56

63

59

Vaste schulden

435

464

436

Kasgeldleningen

62

60

70

Vlottende passiva overig

149

148

152

Balanstotaal passiva

887

920

895

Totale baten exclusief reserves

839

792

843