In de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicobeheersing' zijn onder meer de risico's samengevat. Onder ‘risico’ verstaan we het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (geen voorziening gevormd) en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hieronder volgt een nadere toelichting van onze risico's.

Programma 1

Reserve ISE

Bestaand, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: pm

Jaarlijks tekort op beheerkosten wordt middels de reserve opgevangen. Risico blijft bestaan dat na verloop van tijd het saldo van de reserve niet meer toereikend is om aan de instandhouding van de school bij te dragen. Daarbij is al meegewogen dat de opbrengst van de verkoop van de Duitse woningen in de reserve gestort wordt. Momenteel wordt in samenwerking met schoolbestuur opnieuw gekeken naar het gehanteerde beheermodel, waardoor nog geen risicobedrag bepaald kan worden. Over resultaten daarvan zal de raad worden geïnformeerd.

Korein Kinderplein

Vervallen, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 4.250.000.

Deze is met ingang van 13 februari 2018 vervallen. Op 22 oktober 2015 is de gemeente Eindhoven gedagvaard door Korein Kinderplein BV. Korein is van mening dat zij een onverschuldigde betaling hebben verricht voor de solitaire Kinderdagverblijven in verband met de door Korein betaalde kapitaallasten en indexeringen. Gedurende 2017 heeft de rechter een uitspraak gedaan ten gunste van de gemeente. Tot 9 februari 2018 heeft Korein de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan. Op 13 februari 2018 heeft de advocaat van Korein telefonisch medegedeeld dat Korein niet in hoger beroep gaat.

Ontwikkelen en financieren Spilcentra

Bestaand, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: pm

Gedurende 2017 is door een projectgroep in opdracht van gemeente, onderwijsbestuurders en Spil-partners een onderzoek gepleegd naar vorm om vastgoedafspraken rondom deze centra vorm te geven. Daarbij zijn modelcontracten ontwikkeld en deze zijn verder uitgewerkt tot conceptcontracten. De financiële consequenties zijn in kaart gebracht. Partijen zullen in 2018 tot definitieve afspraken komen. Op dat moment worden ook de financiële gevolgen voor de gemeente duidelijk.

Zorgplicht onderwijshuisvesting

Vervallen, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: n.v.t.

In het IHP 2016-2019 en de Kadernota 2017-2020 is een programma opgesteld en financieel gedekt. Zoals in het raadsvoorstel benoemd, zijn hier twee zaken die de komende tijd aandacht vragen:-Er zijn onderzoeksopdrachten benoemd in het IHP die nog niet financieel gedekt zijn. Dat betreft de monumentale status van het Van Maerlantlyceum en de herhuisvestingsopgave van het Christiaan Huygenscollege. In de IHP jaarschijven 2016-2019 is hier geen financiële ruimte voor en er is dan ook aangegeven dat er ruimte gezocht zou moeten worden. -Er blijft voor de gemeente een grote financiële opgave bestaan om het programma voor de jaren daarna te kunnen opstellen. Jaarlijks zal bij de herijking van het IHP worden bekeken in hoeverre er nieuwe risico’s aanwezig zijn en indien nodig bij het proces van de Kadernota onder de aandacht worden gebracht.

Reserve huisvesting onderwijs

Vervallen, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: n.v.t.

Aan de Reserve Onderwijshuisvesting (niet zijnde de reserve IHP) worden jaarlijks middelen onttrokken voor spoedaanvragen, apparaatskosten, asbestsanering en toeslagen voor paalfundering voor de onderwijsprojecten. Het resultaat opbrengst verkopen schoolgebouwen wordt jaarlijks gestort in deze reserve ter dekking van de kosten. Op dit moment blijven de opbrengsten van de verkoop enigszins achter waar de reserve sneller uitput. De hoogte van de Reserve voldoet om de te verwachten kosten te kunnen voldoen. Indien mocht blijken dat bij de jaarlijkse herijking waarbij de financiële consequenties worden doorgerekend de reserve ontoereikend mocht zijn dan wordt dit binnen het proces van de kadernota onder de aandacht gebracht.

Investeringen onderwijshuisvesting

Vervallen, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: n.v.t.

Gedurende 2017 is in het herijkingsdossier inzicht gegeven aan de Raad ten aanzien van de status van de verschillende lopende projecten. Daarbij is een financiële vertaling gemaakt naar de Reserve Onderwijshuisvesting en deze is voor de begroting 2018 door een extra bijdrage naar het gewenste niveau verhoogd. Daarmee is dit als specifiek risico komen te vervallen.

IHP project Christiaan Huygens College

Nieuw, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: pm

In het IHP 2016/2019 is voor het Huygens Lyceum afgesproken dat zij voor € 9,5 miljoen het voormalige Sint-Lucas in het kader van “in gebruikname bestaand gebouw” zouden transformeren. Een haalbaarheidsstudie uit 2016 liet zien dat het genoemde richtbedrag realistisch was. SECVO neemt einde 2017 het standpunt in op grond van de zorgplicht recht te hebben op een significant hoger bedrag dan de eerder overeengekomen € 9,5 miljoen en dat ze daarbij een grotere vrijheid hebben om alternatieve oplossingen te kiezen. Inzet is erop gericht om tot een oplossing te komen binnen de voor onderwijshuisvesting beschikbare budgetten. Risico bestaat echter dat de gemeente (bijvoorbeeld via juridische procedures) gedwongen wordt om extra middelen in te zetten, die de financiële ruimte van OWH overschrijden.

Programma 2

Transformatie Sociaal Domein/maatregelenpakket

Bestaand, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: € 0 tot  € -10 miljoen

Met het maatregelenpakket dat wordt ingevoerd om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen, wordt gepoogd de beoogde effecten van de visie WIJeindhoven met betrekking tot minder (duur) gebruik van zorg en ondersteuning te versnellen (de financiële dimensie van de beweging 2->1->0). Deze operatie heeft een beoogd oplopend effect van € 20 miljoen in 2018 tot bijna € 30 miljoen in 2021. Het risico bestaat dat de gehanteerde aannames te ambitieus zijn.Voor 2017 geldt dat de opbrengsten van het maatregelenpakket met € 9,5 miljoen lager liggen dan verwacht (€ 11,0 miljoen). In enge zin heeft dus € 1,5 miljoen van het benoemde risico zich voorgedaan.Daarnaast is echter de ontwikkeling van de vraag naar ondersteuning op grond van jeugdwet en Wmo hoger geweest dan verwacht. Bij elkaar heeft dit geresulteerd in een resultaat Jeugdwet en Wmo 2015 dat € 11,7 miljoen slechter is dan verwacht ten tijde van de commissienotitie bouwstenen (waar dit risico is opgenomen). In brede zin heeft dit risico zich dus voor meer dan 100% voorgedaan.Voor de 1e Turap 2018 wordt bezien in hoeverre ook de beoogde opbrengsten en/of het risicoprofiel op de brede transformatie sociaal domein en daarbinnen specifiek het maatregelenpakket herijking behoeft.

Sociaal Domein - Inkomen

Vervallen, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: n.v.t.

De gemeente Eindhoven heeft de wettelijke taak om mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in het levensonderhoud te voorzien een bijstandsuitkering toe te kennen. Omdat de bijstandsaantallen afhankelijk zijn van de algemene economische situatie, waar de gemeente beperkt invloed op heeft, zal er altijd een risico bestaan dat de gerealiseerde lasten niet zullen aansluiten bij de geraamde lasten. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 waren  de realisatiecijfers van de uitkeringen over de laatste maanden van 2016 nog niet bekend. We zijn 2017 gestart met 7.075 bijstandsgerechtigden, een veel hoger aantal dan we geraamd hadden door de ontwikkeling van het uitkeringenbestand in 2016. In 2017 hebben we deze achterstand in aantallen kunnen inhalen, echter hiermee is het beoogde financiële resultaat nog niet behaald.Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een hogere beginstand in het aantal bijstandsgerechtigden hogere kosten tot gevolg heeft. Een bijstelling van het macrobudget en het verdeelmodel hebben in 2017 geleid tot hogere BUIG inkomsten dan geraamd. Echter hebben het verdeelmodel, het macrobudget en de vangnetuitkering geleid tot een negatieve financiële bijstelling voor 2018 en verder.

Programma 3

Afkoop Swimmers

Bestaand, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: € 0 - € 215.000

De gemeente Eindhoven en voormalig horeca-exploitant van de Tongelreep Swimmers zijn met elkaar, middels een juridische procedure, in geschil over de betaling van een schadevergoeding aan Swimmers als gevolg van de sluiting van het golfslagbad per 6 september 2016. De zitting bij de rechtbank diende in het najaar van 2017. In 2017 is geen uitspraak gedaan waardoor het risico in 2018 wordt opgenomen.De claim die Swimmers bij de gemeente heeft neergelegd bedraagt € 215.000.

Sportbesluit BTW

Nieuw, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: pm

Het ministerie van Financiën is voornemens om de btw-sportvrijstelling aan te passen. Dit op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor worden onder andere investeringen in sportaccommodaties weer vrijgesteld van btw. Dit kost de gemeente geld omdat ze de betaalde btw niet meer als vooraftrek kan terugkrijgen van de belastingdienst. In de startnota (van het huidige kabinet) is hiervoor compensatie opgenomen; in totaal € 241 miljoen. Dat wordt verdeeld in € 153 miljoen voor gemeenten en € 88 miljoen voor sportverenigingen. Er lopen ambtelijke gesprekken over de wijze waarop gemeenten compensatie krijgen. In afwachting van duidelijkheid met betrekking tot de wijze van compenseren, wordt het onderwerp als risico aangemerkt, maar kan het bedrag nog niet gekwantificeerd worden.

Programma 4

Parkeren – BTW-plicht

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 2,3 miljoen.

Gemeenten zijn in principe niet belastingplichtig voor de btw, voor zover zij als overheid optreden. Naar aanleiding van een aangespannen zaak in Groningen is door de advocaat-generaal aan de Hoge Raad een advies uitgebracht, dat gemeenten verplicht zou stellen tot het afdragen van btw over haar parkeeropbrengsten. Volgens de advocaat-generaal leidt het aanmerken van de gemeente als niet-belastingplichtige, terwijl particuliere exploitanten wel btw verschuldigd zijn voor slagboomparkeren, tot een vorm van concurrentievervalsing. Op een totale parkeeropbrengst van ca. €10 miljoen zou dat neerkomen op € 2,3 miljoen af te dragen BTW. De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan in deze en is daarbij vrij om af te wijken van het advies van de advocaat-generaal.

Staat bruggen/viaducten

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 2,5 miljoen.

Bij bruggen en viaducten die ouder zijn dan 20 jaar bestaat het risico dat de constructie niet meer voldoet aan de huidige verkeersintensiteit. Met visuele inspecties kan niet in beeld worden gebracht of de constructie voldoende is. Door middel van risicoanalyses wordt nader onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij wordt getoetst aan het bouwbesluit. Indien er niet wordt voldaan, wordt onderzocht op welke wijze er wel weer aan het bouwbesluit kan worden voldaan. Dit kan door het kunstwerk te vervangen, maar een aslastbeperking hoort in bepaalde gevallen ook tot de mogelijkheden. In 2018 worden 10 nieuwe risicoanalyses uitgevoerd en worden naar aanleiding van de resultaten van de risicoanalyse eventuele nadere onderzoeken uitgevoerd.

Afval / businesscase REnescience

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 1,7 miljoen.

Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de businesscase. Die bestaan uit onderzoeken, vergunningaanvragen etc. en betreffen gemaakte kosten zonder dekking. Als REnescience niet doorgaat dan kunnen deze kosten niet geactiveerd worden en is het totale risico voor Eindhoven €1,7 miljoen.Er is door Attero een rechtszaak aangespannen tegen het voorgenomen besluit tot gunning. De rechter heeft Attero in november 2017 deels in het gelijk gesteld. Verwacht wordt dat de rechter in de tweede helft van 2018 uitspraak doet.

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 0,19 miljoen.

In de kadernota van ODZOB werd voorgesteld om bij de vaststelling van de streefwaarde voor de algemene reserve geen rekening te houden met het risico dat bestaat uit het feit dat bezuinigingen bij gemeenten en provincie kunnen leiden tot minder opbrengsten bij de ODZOB. Aangezien dit risico meer in de invloedsfeer van de deelnemers dan van de ODZOB ligt, is voorgesteld om dit risico ook daar te beleggen, en bij de vaststelling van de na te streven weerstandscapaciteit dit risico niet mee te nemen bij ODZOB. De deelnemers dienen als gevolg hiervan zelf in hun risicoparagraaf rekening te houden met dit risico van €665.000 (netto). Dit bedrag is bruto €1.663.000, met een kans van 40% en is opgenomen in de goedgekeurde begroting van ODZOB voor 2018. Dit betekent voor Eindhoven, rekening houdend met ons aandeel in de opbrengstenbegroting van ODZOB voor alle deelnemende gemeenten en provincie, een bruto risico van €190.000.

Luchtkwaliteit

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: pm

Actualisatie monitoring luchtkwaliteit. In de monitoringsrapportage (december 2016) is gebleken dat in Eindhoven (en zes andere steden in Nederland) resterende knelpunten luchtkwaliteit bestaan. Naar aanleiding van de door Milieudefensie aangespannen rechtszaak tegen de staat heeft de staatssecretaris toegezegd snel met een plan van aanpak te komen om die knelpunten op te heffen. Het rijk is resultaatverantwoordelijk voor luchtkwaliteit. Het voornemen is de programmatische aanpak (van Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit: NSL) te continueren. De knelpuntproblematiek speelt met name in het Centrum van Eindhoven. Verwacht wordt dat er in Q2 van 2018 duidelijkheid zal ontstaan. De rechtszaak met Milieudefensie loopt nog. De staat is eind december in het gelijk gesteld. Milieudefensie is in hoger beroep gegaan. De rechtszaak zal niet tot andere opgaven in Eindhoven leiden; de overschrijding van wettelijke milieunormen zal moeten worden opgelost. De voorbereidingen daartoe worden voortgezet. Aard risico: financieel beperkt, maar op dit moment niet in te schatten.

Parkeerterrein ’t Eindje

Nieuw, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 0 - € 500.000

Parkeerterrein ‘t Eindje is geen gemeentelijk eigendom, maar het betaald parkeren op dit terrein wordt wel door de gemeente geëxploiteerd. De eigenaren van dit terrein hebben het contract over de exploitatie en het beheer van het terrein met ingang van 1 maart 2018 opgezegd, omdat ze van mening zijn dat er achterstallig onderhoud is. Op dit moment vinden daarover onderhandelingen plaats met de eigenaren. Voor een mogelijke extra onderhoudsimpuls is bij de tweede turap van 2017 een bedrag gereserveerd. De onderhandelingen over de onderhoudswerkzaamheden lopen. Maar de eigenaren van  het parkeerterrein hebben ook de mogelijkheid om de exploitatie van dit parkeerterrein in eigen beheer te verzorgen. Als dat gebeurt, levert dat een structureel nadeel op.

Afwikkeling rechtszaak leveringscontract afval 2015 en 2016 Attero

Nieuw, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: nihil

Er is door Attero opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de MRE regio, omdat in 2015 en 2016 te weinig afval zou zijn aangeleverd door de regiogemeenten. Alhoewel gemeente Eindhoven het leveringscontract met Attero eerder (miv februari 2016) heeft opgezegd, en daarmee geen hoeveelheidsverplichting meer heeft, bestaat er een risico dat de SRE/MRE hierop toch wordt aangesproken. Het standpunt van Eindhoven (als deelnemer van het MRE) is dat we voldoende afval hebben aangeleverd en daarmee ervan uitgaan geen claim van het MRE te verwachten. Uitspraak wordt verwacht in Q2 van 2018.

Stagnatie ruimtelijke plannen (als gevolg van knelpunten luchtkwaliteit)

Nieuw, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: -

Indien de vier resterende knelpunten luchtkwaliteit in het Centrum van Eindhoven niet worden opgelost, wordt de in voorbereiding zijnde ruimtelijke verdichting (woningen toevoegen) en schaalsprong bemoeilijkt. Het oplossen van de knelpunten luchtkwaliteit vergt een drastische vermindering (50%) van het autoverkeer en verschoning van het autoverkeer. Als we als gemeente de subsidie sanering luchtkwaliteit (€20 miljoen) mislopen bestaat de kans dat de resterende knelpunten luchtkwaliteit niet kunnen worden weggewerkt. Als dat het geval is, dan moeten we fors meer dekking vinden voor veel voorbereidingskosten bij veel grotere ruimtelijke projecten in het centrumgebied.

Programma 5

Grondbedrijf – benodigde weerstandscapaciteit

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 19,3 miljoen

Toelichting is terug te vinden in paragraaf Grondbeleid.

Tivolikerk

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 4,5 miljoen.

Ontwikkelaar DNC heeft gesteld dat zij met de gemeente een koopovereenkomst had gesloten voor de bouw van een SPIL gebouw. DNC zou een appartementengebouw bouwen met op de eerste twee verdiepingen SPIL. De gemeente heeft aangegeven dat uiteindelijk geen koopcontract tot stand is gekomen. Het complex is er ook nooit gekomen. De ontwikkelaar heeft vervolgens ontbinding van de door haar gestelde (door de gemeente ontkende) overeenkomst gevraagd en schadevergoeding voor de verwervingskosten van de bouwgrond en de (totale) ontwikkelingskosten, totaal € 4,5 miljoen.  2 september 2015 is uitspraak geweest waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. DNC heeft vervolgens hoger beroep aangetekend. De beroepszaak zal waarschijnlijk nog dienen in het kalenderjaar 2018. Een zittingsdatum is echter nog niet gepland.

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 0,5 tot €1,5 miljoen.

Op 26 oktober 2016 is het contract ondertekend met het consortium Impuls aangaande Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG).Binnen het afgesloten contract SVGG valt het renoveren van de Stadhuistoren en het verduurzamen/functioneel upgraden van het Stadhuis. In dat kader is er ook asbest onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er asbest aanwezig is in beide panden. De kosten voor het verwijderen worden geraamd op maximaal € 1,65 miljoen en daarbij is afgesproken dat deze kosten door de gemeente worden betaald. De eerste fase (Stadhuistoren) is in 2017 uitgevoerd. De kosten daarvan bedragen tot nu toe € 750.000 en zijn nu gedekt uit de toegewezen onderhoudsvoorzieningen. De verbouwing in het Stadhuis zal pas in 2018/2019 worden uitgevoerd, waarbij de kosten voor asbest die hiermee samenhangen worden geraamd op € 900.000 (onder meer afhankelijk van nog te maken ontwerp/verduurzaming keuzes). Tot slot kan niet gegarandeerd worden dat er tijdens de bouw niet nog meer asbest wordt gevonden. Dit verwachten we nu niet, maar kunnen ook niet uitsluiten. Het risicobedrag hiervoor is pas in te schatten als er iets extra’s gevonden wordt.

Archipel inzake project Gagelbosch

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 1,9 miljoen.

In oktober 2012 heeft het college besloten om bij het project Gagelbosch van SVVE De Archipel niet over te gaan tot het doorzetten van de subsidie van €1.900.000. Archipel heeft hiertegen bezwaar in het kader van de Awb gemaakt. Dit bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard. Beroep bij de rechtbank is ongegrond verklaard. Bij brief d.d.18 juni 2015 heeft Archipel laten weten hiertegen niet in beroep te gaan bij de Raad van State maar wel voornemens te zijn om een civiele bodemprocedure te starten waarin Archipel de gemeente aanklaagt voor een onrechtmatige daad en haar aansprakelijk stelt voor de schade die Archipel hierdoor heeft geleden. Vervolgens heeft het College op 24 november 2015 besloten om een mediationtraject in te gaan. Archipel heeft aangegeven geen mediation maar arbitrage te willen. Het College heeft vervolgens besloten niet in te stemmen met het voorstel tot arbitrage, wat er toe heeft geleid dat Archipel de Gemeente heeft gedagvaard. Op 28 februari was de eerste formele/administratieve behandeling. De gemeente heeft verweer tegen de eis van Archipel ingediend. Er is nog geen uitspraak.

Catharinakerk

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 0,5 miljoen.

In de tussenrapportage monumenten is gemeld dat de verkoop van monumenten ten behoeve van het onderhoud van de overige monumenten vertraging oploopt. Dat betekent dat er nog geen dekking is voor het onderhoud van de Catharinakerk en het risico aanwezig blijft. Ook zijn er gesprekken met het kerkbestuur gaande over het in evenwicht brengen van de maatschappelijke kosten en baten. Daarnaast heeft het zoeken naar evt. subsidies nog geen resultaat opgeleverd.

Asbest in gemeentelijk vastgoed

Vervallen, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: n.v.t.

De inventarisatie van de aanwezigheid van asbest in gemeentelijke panden is nog niet afgerond. Zodra de resultaten daarvan bekend zijn zullen wij dit in de reguliere P&C-cyclus melden. Mocht er vervolgens sprake zijn van aantreffen van asbest dan wordt dit meegenomen bij het opstellen van het projectplan.

Programma 6

Gevolgen vennootschapsbelastingplicht (vpb)

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 1,1 miljoen.

Per 1 januari 2016 is onder druk van de Europese Unie de “wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen” in werking getreden. Dit betekent dat lagere overheden vennootschapsbelastingplicht (Vpb) moeten betalen over de fiscale winsten die met ondernemingsactiviteiten worden behaald. Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De uitwerking van de nieuwe wetswijzigingen heeft nog enkele onduidelijkheden, zowel voor veel gemeenten als voor de Belastingdienst. Op basis van uitgangspunten waar bij de Belastingdienst nog over wordt nagedacht, is de Vpb-last over het jaar 2016 berekend. Voor het eerst bij de beoordeling van de aangifte 2016 zal het definitieve oordeel van de belastingdienst duidelijk worden. Deze beoordeling vindt niet eerder plaats dan in de tweede helft van 2018.

Claim Lidl planschade

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: pm

Lidl is sinds juli 2000 eigenaresse van het bedrijfspand op de percelen aan de Hofdijkstraat 1 te Eindhoven. Vanwege de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Stratum binnen de Ring 2007’ (vastgesteld d.d. 18 maart 2008) is op 27 juni 2014 door Lidl een tegemoetkoming planschade ingediend vanwege waardevermindering van deze onroerende zaak. Deze waardevermindering is het gevolg van het bestemmingsplan Stratum binnen de Ring 2007 dat anders dan het daaraan voorafgaande bestemmingsplan niet langer een gebruik van deze onroerende zaak voor detailhandel toestaat. Op 27 maart stond de mondelinge behandeling van deze zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gepland. Deze rechtszaak is opgeschort  (zie ook claim lidl vergunning).

OZB

Vervallen, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: € 0,5 miljoen

Het geschil is afgehandeld en de beschikkingen zijn opgelegd. Feitelijk heeft het risico zich voorgedaan de beschikte waarde is verminderd voor 2014 t/m 2017.  Dit heeft tot minder opbrengsten geleid dan begroot. Deze posten zijn binnen de meeropbrengsten van de OZB 2017 gecompenseerd, waardoor er geen negatief eind saldo resteert.

Ontbinding gemeentelijk kleding contract

Bestaand, schadekans:  waarschijnlijk, risicobedrag: € 127.000

In september 2016 is op initiatief van de gemeente het kledingcontract ontbonden.Hoewel op inhoud de leverancier de ontbinding lijkt te accepteren, heeft hij middels en brief een claim van € 95.000 bij de gemeente ingediend. Hierover vindt nu overleg plaats.Daarnaast staan er volgens de leveranciers nog € 32.000 aan facturen open van leveringen voor de ontbinding. Een maximaal financieel risico van € 127.000. Nadat juridisch vertegenwoordiger de directeur bedrijfsvoering en daarna de wethouder heeft benaderd , en de gemeente de ingezette lijn niet wilden loslaten heeft deze juridisch adviseur zijn cliënt geadviseerd om naar de rechter te gaan. Dat is ook de juiste weg in Nederland. Vooroverleg met onze advocaat heeft aangegeven dat we een sterke zaak hebben, al is het nooit risicoloos.

Claim Lidl vergunning

Bestaand, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: pm

Deze privaatrechtelijke claim houdt verband met een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin is uitgesproken dat de gemeente ten onrechte de beslissing had aangehouden op een door Lidl ingediende aanvraag om een gebruiksvergunning (gericht op detailhandel) voor deze onroerende zaak. Lidl claimt daardoor inkomstenschade   welke overigens nog niet door de rechter is getoetst.  Op 19 maart stond er een zitting gepland bij de rechtbank. Het betrof een comparitie van partijen, met als doel dat de rechter een duidelijk beeld probeert te krijgen van alle feiten en omstandigheden alsook dat hij partijen zal proberen te bewegen om tot een schikking te komen.  Zowel deze rechtszaak als de rechtszaak i.v.m. planschade zijn op verzoek van Lidl en de gemeente opgeschort, omdat partijen in gesprek zijn om een minnelijke oplossing te bereiken.

Vervallen, schadekans:  mogelijk, risicobedrag: € 0,1 miljoen.

Het aantal binnenkomende bezwaar- en beroepschriften is nagenoeg stabiel. Dit geldt ook voor het aantal klachten. Het te betalen bedrag aan dwangsommen is in 2017 verder verlaagd.