Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.
Rechtspersonen zijn in te delen naar privaatrechtelijke rechtspersonen en de publieksrechtelijke rechtspersonen. Bij de privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het primair om de stichting/vereniging, de N.V., de B.V. en de C.V. De privaatrechtelijke organisaties vinden hun wettelijke oorsprong in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de publieke rechtspersonen gaat het primair om de Gemeenschappelijke Regeling (in verschillende verschijningsvormen), die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder bestaat er nog de combinatievorm, zoals de P.P.S.-constructie (publiek-privaatrechtelijke samenwerking).

Het beleidskader van de gemeente Eindhoven met betrekking tot verbonden partijen is verankerd in de nota “Op afstand verbonden”. In deze nota is een bestuurlijk-juridisch, financieel en organisatorisch kader gegeven voor niet alleen de (privaatrechtelijke) deelnemingen, maar ook voor de (publiekrechtelijke) openbare lichamen, waaraan de gemeente bevoegdheden en taken heeft overgedragen. Het beleid gaat uit van actief aandeelhouderschap om de publieke belangen binnen de verbonden partijen te borgen. Uitzondering vormen de Bank Nederlandse Gemeenten en Enexis Holding, gezien het geringe belang dat de gemeente daarin heeft.
Als aandeelhouder wil de gemeente op de volgende terreinen actief invloed uitoefenen:

 • strategie (onder andere koersbepalende investeringen);
 • beloningen in de (semi)publieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), maar waar mogelijk ook toegepast bij de privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (onder andere social return);
 • risicobeheersing en weerstandsvermogen;
 • benoemingen bestuurders en commissarissen.

In de navolgende inhoudelijke toelichting per verbonden partij wordt expliciet stil gestaan bij de wijze waarop hier in 2017 invulling aan gegeven is. Daarnaast worden per verbonden partij de belangrijkste ontwikkelingen en risico's weergegeven en waar mogelijk de financiële stand van zaken per ultimo 2017.
N.B. Tussen een verbonden partij en de gemeente kunnen ook andersoortige relaties bestaan, bijv. subsidies, inkoop, ter beschikking stelling van vastgoed. Hier wordt niet op ingegaan in deze paragraaf, dit komt reeds terug in andere onderdelen van de jaarrekening.

Waar dit vanwege het vertrouwelijke karakter van de (nog niet vastgestelde) voorlopige cijfers 2017 nog niet mogelijk is, zijn in de hierna volgende tabel enkel de jaarcijfers over 2016 opgenomen. Bij de verbonden partijen waar de jaarcijfers 2017 wel gepubliceerd mogen worden zijn tevens de jaarcijfers 2017 opgenomen. In de toelichting per verbonden partij is daarnaast aangegeven welk karakter de opgenomen cijfers over 2017 hebben (voorlopige cijfers of definitieve cijfers).

Naam verbonden partij

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)

469

18.266

469

457

13.740

457

GR GGD Brabant Zuidoost

70

11.985

2.754

293

13.903

3.037

GR Metropoolregio Eindhoven

389

20.355

4.038

711

22.401

5.106

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

0

5.055

1.577

0

8.443

1.577

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant

952

44.806

7.561

2.412

21.998

9.172

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon)

907

6.197

10.335

903

6.280

9.620

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

393.000

135.072.000

4.952.999

369.000

149.514.000

4.486.000

Brainport Development N.V.

8

3.073

3.223

-72

2.410

3.215

Breedband Regio Eindhoven B.V.

0

0

0

-41

670

4.207

Eindhoven Airport N.V.

12.032

35.602

86.252

10.636

31.506

74.678

Enexis Holding N.V.

207.000

3.860.000

3.808.000

207.000

3.580.000

3.704.000

Flight Forum Beheer B.V.

0

0

0

0

72

18

Flight Forum C.V.

-328

0

0

141

4.628

11.927

ICT-coöperatie Beware

0

0

0

0

0

0

Muziekgebouw N.V.

0

0

0

306

4.346

-1.871

Park Strijp Beheer B.V.

29

1.051

327

206

1.087

298

Park Strijp C.V.

19

29.010

2.020

239

25.856

2.002

Parktheater Eindhoven N.V.

1

4.565

3.150

136

4.272

3.149

Twice Eindhoven B.V.

0

0

0

244

14.768

4.866

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)

Doelstelling en openbaar belang

Cure behartigt de belangen van en de samenwerking tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee samenhangende taken. Dit, in lijn met de Wet milieubeheer en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.
Cure doet dit door de focus te leggen op 4 kernwaarden, zijnde 100% hergebruik van de huishoudelijke afvalstromen, het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers, het beheersen en optimaliseren van de kosten en de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan het product afval verder ontwikkeld worden tot nieuwe grondstoffen en kan onder andere de werkgelegenheid en de circulaire regionale economie worden gestimuleerd.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 75%;
 • Overige gemeenten ca. 25 % (Geldrop en Valkenswaard tezamen).

Voor zowel het AB alsook het DB geldt één stem per lid, de voorzitter inbegrepen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • Het AB bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente. De voorzitter is voorzitter van het AB en van het DB;
 • Het DB wordt gevormd door de voorzitter van het AB alsmede twee overige leden. De twee overige leden worden uit en door het AB aangewezen. De leden van het DB zijn elk afkomstig uit verschillende deelnemende gemeenten.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

Niet van toepassing: het betreft aangestelde bestuurders van gemeenten (vanuit hun functie als wethouder) en een ambtenaar als directeur, ingepast in de lokaal gemeentelijke CAR structuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Is bij de oprichting van Cure 2.0 met ingang van 2014 vastgesteld.

Geleverde prestaties

Het afval in Eindhoven is binnen de ruimte van de begroting ingezameld en verwerkt. De businesscase REnescience, die beoogt de hoeveelheid restafval drastisch te reduceren (met 25%) en de kosten verder te reduceren, is vergaand uitgewerkt en voor besluitvorming door de gemeenteraden aangereikt.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s bij Cure zijn:  
• Recente grote projecten vragen om continuering van inhuur van specialistische kennis over diverse zaken op breed financieel terrein.
• Sinds 2016 geldt een vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. In dit verband zijn de risico’s de tijdige en juiste implementatie ervan en de potentiële druk op het resultaat. Er is eind 2017 nog geen eindbeeld. Naar verwachting zijn de effecten beperkt.
• Voorbereiding Renescience: als dit project niet doorgaat resulteert dit direct tot een nadelig resultaat voor Cure, ter waarde van € 1,7 miljoen voor Eindhoven.  Risicomanagement voor dit project is een continue proces. De finale investeringsbeslissing Renescience is uitgesteld tot na de uitspraak hoger beroep. Naar verwachting zal de uitspraak in de tweede helft van 2018 plaatsvinden.
• Deelnemende gemeenten staan garant voor leningen voor projecten. Cure heeft geen eigen vermogen. Bij grote investeringen waarvoor een lening nodig is,  zoals bijv. bij Renescience, staat Eindhoven voor 75% garant gezien het aandeel o.b.v. onze jaarbijdrage aan Cure.  De raad besluit om de garantstelling wel of niet aan te gaan, gekoppeld aan de besluitvorming over de projecten.
• Conform de GR is de evaluatie van de samenwerkingsregeling in 2017 gestart. Deze zal naar verwachting in 2018 worden afgerond en tot besluitvorming worden gebracht.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

469

18.266

469

457

13.740

457

Toelichting financiële informatie

Betreft voorlopige jaarcijfers 2017. Het eigen vermogen realisatie 2017 wordt verrekend met de deelnemende gemeenten (Eindhoven: + € 425.000)

GR GGD Brabant Zuidoost

Doelstelling en openbaar belang

De GGD Brabant Zuid-Oost is een samenwerking tussen Eindhoven en de 20 overige regiogemeenten, met als doel bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in de kadernota van de GGD, waarvan de belangrijkste ontwikkelingen zijn; een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg, het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van gemeenten, de toename van suïcide, drugsgebruik onder jongeren en vluchtelingen en arbeidsmigranten. En tenslotte het optimaal inzetten van de jeugdgezondheidszorg.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 69,48%;
 • Overige gemeenten ca. 30,52%

Gemeentebestuurders zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid vast alsmede de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, bereidt samen met de directeur de AB-vergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten van het AB. Het AB vergadert ca. 4 keer per jaar en het DB vergadert maandelijks.

Stemverhouding:
De stemverhouding van de aangewezen leden in het Algemeen Bestuur is als volgt:

 • gemeenten tot 20.000 inwoners heeft één stem;
 • gemeenten vanaf 20.000 inwoners heeft twee stemmen;
 • de gemeente Helmond heeft drie stemmen;
 • de gemeente Eindhoven heeft vijf stemmen.

Stemverhouding: de zeggenschap is niet in balans met het inwonertal in de regio en met de financiële bijdragen. Momenteel wordt de GR aangepast en is de stemverhouding een van de bespreekpunten.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Per 10-05 maakt wethouder Richters deel uit van het AB, DB en financiële commissie van de GGD. Zij vervangt hiermee haar voorganger wethouder Scholten.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens.Bij de GGD BZO ontvangt de directeur de hoogste beloning. Deze beloning valt ruimschoots onder het genoemde bezoldigingsmaximum.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zit opgesloten in het feit dat zij in het leven geroepen zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak (Wet Publieke Gezondheid).

Geleverde prestaties

 • In 2017 is besloten om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wettelijke taken ten behoeve van het bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder te brengen bij het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.
 • Op 1 december 2017 is een modelgovernancecode GGD GHOR Nederland vastgesteld door de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en). De modelcode is bedoeld om in samenspraak met de besturen te komen tot een governancecode. Er is een landelijk dekkend netwerk van regionale GGD- en GHOR-organisaties. Deze kennen een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag en kunnen regionaal verschillen. Met deze gemeenschappelijke modelgovernancecode nemen de DPG’en de verantwoordelijkheid voor transparantie over wat door hen gezien wordt als gangbare standaarden voor goed bestuur in de publieke gezondheid en veiligheid. Het doel van de governancecode is de kritische reflectie in de organisatie en tussen besturen en DPG te stimuleren. De modelgovernancecode wordt onderhouden door GGD GHOR Nederland.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Risico’s zijn met name het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering, de uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering, het risico dat door reorganisatie of iets dergelijks wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt, of als gevolg van (belasting) wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

70

11.985

2.754

293

13.903

3.037

Toelichting financiële informatie

Betreft voorlopige jaarcijfers 2017

Resultaat 2016                                     Resultaat 2017
Programma PG  € 75.000 neg.             Programma PG € 90.000 neg.
Programma AZ  € 350.000 pos.           Programma AZ € 160.000 pos

PG = Publieke Gezondheid; AZ = Ambulancezorg.

Financiële informatie o.b.v. concept-cijfers 2017 nog vast te stellen in het AB

GR Metropoolregio Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Eindhoven en de twintig andere Zuidoost Brabantse gemeenten draagt bij aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Brainportregio. Hierbij ligt de focus op strategische bestuurlijke samenwerking op het terrein van economie, ruimte en mobiliteit .
In 2017 is de huidige wijze van samenwerking in de metropoolregio geëvalueerd, waarna een proces van doorontwikkeling/herijking is gestart dat doorloopt in 2018.
De financiering van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) gebeurt door de 21 deelnemende gemeenten gezamenlijk, op basis van een jaarlijkse inwonerbijdrage. Via de Metropoolregio Eindhoven (MRE) dragen alle gemeenten bij aan onder andere de basisfinanciering van Brainport Development en het Stimuleringsfonds.

Inzicht bestuurlijk belang

Financiële jaarlijkse bijdrage geschiedt op basis van (relatief) inwoneraantal.
·   Gemeente Eindhoven ca. 30,3%
·   Overige gemeenten ca. 69,7%
Bij het nemen van besluiten heeft ieder lid van het algemeen bestuur in de vergadering twee stemmen.
In afwijking hiervan hebben de leden, aangewezen door de raden van Eindhoven en Helmond en door de raad van de gemeente die een extra lid mag aanwijzen, ieder één stem.
Bij besluiten moet meer dan de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn, besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen. Voor het tot stand komen van een beslissing over vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen, jaarrekening en regionale agenda is een gekwalificeerde meerderheid vereist van drie/vierde van hen die een stem uitbrengen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

N.v.t.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting het lid algemeen bestuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de ledenvergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

Gedurende de eerste helft van 2017 is de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie gaven aanleiding om de samenwerking van de 21 gemeenten in MRE-verband te “updaten”. Daartoe is –op basis van zienswijzen/reacties op het evaluatierapport – in het Algemeen Bestuur van 13 december een Plan van Aanpak vastgesteld dat in de loop van 2018 moet resulteren in een nieuwe MRE-agenda. De ambitie van de regio Eindhoven is om in het jaar 2020 tot de wereldtop te behoren als technologieregio, waarbij een sterke economie wordt gecombineerd met hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. De Metropoolregio Eindhoven heeft hiervoor partijen bijeengebracht Hierbij ligt het accent niet op besluitvorming, met uitzondering van de Regionale agenda en de begroting/jaarrekening, maar op ontwikkeling, afstemming en coördinatie in het regionaal platform, de werkplaatsen en de gesprekstafels.

Concrete werkzaamheden:
Metropoolregio Eindhoven:
·   Evaluatie samenwerkingsverband en vaststellen nieuwe MRE-agenda
·   het Regionaal Platform
·   de Regionale Agenda
·   strategieontwikkeling op de thema’s Economie (strategische economie, werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel en arbeidsmarkt), Ruimte (ruimte en wonen) en Mobiliteit.
·   de inzet voor regionale investerings- en stimuleringsfondsen en de meerjarenfinanciering Actieprogramma Brainport. In de nieuwe MRE-agenda (vast te stellen eind 2018) zal deze focus hoogstwaarschijnlijk worden aangescherpt.

RHCe: programma met de activiteiten van het Regionaal Historisch Centrum

Oud SRE: de afwikkeling van (Europese subsidie)projecten vanuit het oude SRE

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Afbouw personeel: De taakstellende afbouw van personeel (20%) volgend uit de reorganisatie van het SRE voor 2017 is gerealiseerd. Wordt de afbouw in de jaren 2018-2020 niet gerealiseerd dan levert dat een risico op voor de deelnemende gemeenten van maximaal € 96.000 en is niet afgedekt. In het AB-MRE is eerder dit jaar besloten om dit risico niet via een aanvullende bestemmingsreserve af te dekken. Indien de afbouw (deels) niet gerealiseerd wordt is het risico voor de gemeente Eindhoven maximaal € 32.000. De kans op dit risico voor de gemeente Eindhoven wordt momenteel als nihil ingeschat en wordt als zodanig niet opgenomen in de risicoparagraaf gemeente Eindhoven.
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe): Met behulp van een extern bureau en interim manager wordt op dit moment, in samenspraak met de gemeenten, bezien hoe de organisatie uitgerust kan worden voor taken zoals deze nu en in de toekomst op het RHCe afkomen. De uitkomsten van dit proces worden vertaald in een nieuw op te stellen bedrijfsplan.
Naheffingen afval: De Metropoolregio Eindhoven heeft van Attero een naheffing over 2015 ontvangen van ruim € 2,3 miljoen voor te weinig aangeleverd brandbaar restafval.  De Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VVC) is hier, net als tegen de facturen voor 2011 tot en met 2014 tegen in beroep gegaan. Deze zaak over 2015 is inmiddels een eerste keer inhoudelijk behandeld door het Nederlands arbitrage instituut (NAI). Het tussenvonnis zegt, in tegenstelling tot het definitieve oordeel in de arbitrage over de jaren 2011 tot en met 2014, dat de gewesten/gemeenten verplicht zijn om aan Attero een compensatie te betalen voor de minderlevering in 2015. Voor het jaar 2016 heeft het MRE een naheffing ontvangen van € 2,6 miljoen, welke door het MRE aanhangig gemaakt bij het NAI.
De Gemeente Eindhoven heeft conform contract voldoende restafval aangeboden aan Attero en stelt zich op het standpunt dat  bij een succesvolle claim van Attero aan het gewest de bijdrage van de gemeente Eindhoven nihil is. De mogelijke claim zal volgens de gemeente Eindhoven dan ook betaald moeten worden door de gemeenten die conform contract te weinig afval hebben aangeleverd.
Binnen Eindhoven wordt voor deze vordering geen claim op de voorziening afvalstoffen gelegd.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

389

20.355

4.038

711

22.401

5.106

Toelichting financiële informatie

Cijfers 2017 betreffen concept cijfers. Het algemeen Bestuur dient de jaarrekening 2017 nog vast te stellen.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Doelstelling en openbaar belang

De ODZOB voert ten behoeve van de deelnemers taken uit op het gebied van het omgevingsrecht en levert als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De opdrachtportefeuille van de ODZOB is voor circa 30% landelijk opgelegd als verplichte basistaak, de rest van de taken zijn verzoektaken. En door de deelnemers ingebrachte budgetten voor collectieve taken en intensivering van taken.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (financiële bijdrage, op basis van omzet, 2016 (jaarrekening, afgerond)):
• Gemeente Eindhoven: 9%
• Andere gemeenten: 47%
• Provincie: 35%
• Derden: 9% (Dit percentage is juridisch begrensd tot 17% als richtwaarde, in verband met de Europese richtlijn aanbestedingen. (bron: Adviesbureau AKD, 2013))

Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur (AB). Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het AB aan. De ODZOB kent 22 deelnemers. De voorzitter wordt door en uit het AB aangewezen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 6 leden waaronder de voorzitter. De leden worden uit en door het AB gekozen.

Ieder lid van het AB heeft in de vergadering één stem. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de regeling anders is bepaald. Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met een meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de meerderheid van stemmen eveneens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de uitvoeringsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd (basistaken en verzoektaken).  

 • Het AB kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of ten dele af te boeken van reserves, voor zover aanwezig, en/of ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
 • Het AB kan besluiten de blijkens het jaarverslag behaalde positieve resultaten geheel of ten dele te bestemmen voor een reserve en/of uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. De rollen worden ingevuld vanuit de aanstelling bij de deelnemende partijen. Er worden geen salarissen of vergoedingen uitgekeerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Is ingeregeld bij de oprichting van OdZOB.

Geleverde prestaties

De opgedragen taken (basis, verzoek, collectief, intensivering) zijn volgens planning gerealiseerd binnen de ruimte van de begroting 2017.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s bij ODZOB zijn:
• ODZOB verwacht (ondanks toename van tarieven) een omzetstijging vanwege een uitbreiding van de wettelijk verplichte taken (onder meer asbestverwerking en wijziging Beheer Openbare Ruimte) en vanwege een toename van vrijwillige taken van de deelnemers (vanwege aantrekken van de (woning)bouwmarkt).
• ODZOB gaat er van uit dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.
• De reserve van ODZOB is sinds 2017 maximaal gevuld en behoeft op basis van het verwachte jaarresultaat niet te worden aangesproken.
• De omvang van vrijwillige taken door Eindhoven is sinds medio 2017 verminderd vanwege personele herschikking ten aanzien van de Bodemtaken. Het perspectief voor 2018 en volgende jaren is dat de afname in de ODZOB-begroting wordt opgevangen door toename van verzoektaken van andere deelnemers/opdrachtgevers.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

0

5.055

1.577

0

8.443

1.577

Toelichting financiële informatie

Betreft door accountant van Odzob goedgekeurde jaarcijfers 2017. Resultaat is € 0 na tariefscorrectie.

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant

Doelstelling en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (financiële bijdrage) 2017:

 • Gemeente Eindhoven: 35%
 • Overige gemeenten: 65%

Het bestuur van de VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en kent een Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur en de voorzitter. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening adviseren door de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering waarin vertegenwoordigers van het bestuur, gemeentesecretarissen (2) en controllers van gemeenten (2) zitting hebben.

Het AB bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Bij het nemen van besluiten door het AB tot vaststelling van de jaarrekening en tot vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen brengen de leden die een gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 inwoners 1 stem uit. De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of meer inwoners brengen 2 stemmen uit vermeerderd met een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee het aantal van 20.000 inwoners door die gemeente wordt overschreden.
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat naast de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit maximaal 5 leden, aan te wijzen door en uit de leden van het AB. Bij de samenstelling van het DB geldt als uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over de regio wordt aangehouden. Eindhoven vult 1 zetel in.
Het AB kan, conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Met betrekking tot de gemeente Eindhoven hebben zich geen wisselingen voorgedaan.

Wet Normering Topinkomens

Conform vastgestelde jaarrekening 2017 van de VRBZO voldoet de VRBZO aan de Wet Normering Topinkomens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nog niet opgepakt binnen de VRBZO.

Geleverde prestaties

In 2017 is de toekomstvisie verder geïmplementeerd. De Veiligheidsregio heeft voor 2017 de beoogde financiële bezuinigingen gehaald, maar dit is niet geheel gerealiseerd op de beoogde doelen vanuit de Toekomstvisie maar binnen aangedragen alternatieven.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Risico’s
Datalek
Risico: De kans is aanwezig dat een datalek optreedt. In 2016 heeft VRBZO onder andere een datalek gehad, waarvan de impact beperkt is gebleven door tijdige ontdekking. Tevens is de (financiële) impact van een mogelijke datalek toegenomen, doordat nieuwe wet- en regelgeving in werking is getreden. Afhankelijk van de door de organisatie getroffen maatregelen kunnen instanties nu bij een datalek een hoge boete opleggen.

Maatregel:
VRBZO heeft de informatievoorziening deels in huis en deels extern georganiseerd. In 2016 zijn de volgende maatregelen genomen:
-   Bewerkersovereenkomsten afgesloten met leveranciers;
-   Protocol melden datalek ingevoerd;
-   Programma informatiebeveiliging opgestart op vlak van fysieke, menselijke en technische aspecten

Ook wordt er iedere 2 jaar een test uitgevoerd, op basis waarvan verbeteringen worden doorgevoerd. Om te kunnen voldoen aan de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt momenteel samen met VRBN ingezet op een project om daarmee het risico op een datalek (en een boete) zoveel mogelijk te verkleinen.

Openbaar brandmeldsysteem (OMS)
Risico: Vanwege gewijzigde wetgeving is er geen rechtvaardiging voor VRBZO om het OMS (Openbaar brandmeldsysteem) –stelsel in stand te houden. Daarmee vallen in 2019 de structurele baten hiervan weg. Daarnaast riskeert VRBZO schadeclaims vanuit huidige OMS-abonnees.
Maatregel: VRBZO volgt de lijn van Brandweer Nederland. Hierbij werken ze samen met Brabant Noord vanwege de samenvoeging van de meldkamers. Vrijwillige aansluitingen worden niet meer toegelaten.

Centrale inkoop
Risico: De accountant heeft bij controle van de jaarrekening 2016 onrechtmatige inkopen geconstateerd. Voor 2017 zijn er enkele ingrepen uitgevoerd om voor 2017 te borgen dat wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving voor inkopen. Er zijn echter nog geen structurele oplossingen doorgevoerd. De kans op onrechtmatige inkopen is daarmee nog onverminderd groot.
Maatregel: Het proces is beschreven, er zijn inkoopvoorwaarden en de teams inkoop en bedrijfscontrol controleren. Een werkgroep gaat in 2018 verder onderzoeken welke verbeteringen binnen het proces inkoop en contractbeheer mogelijk zijn om de risico’s in te perken.

Organisatieontwikkelingen in relatie tot Informatisering en Automatisering
Risico: De ontwikkelingen binnen de organisatie gaan snel, de afdeling I&A kan het tempo niet meer bijbenen. Dit heeft al enkele keren tot gevolg gehad dat de kwaliteit van implementatie van systemen te wensen overliet met soms operationele gevolgen. De documentatie is niet op orde en er vindt veel re-work plaats, waardoor applicaties niet leveren wat ze zouden moeten leveren.
Maatregel: Prioriteiten stellen en niet alles tegelijk oppakken. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Ontwikkelingen van systemen goed borgen door de documentatie goed op orde te hebben. Daarnaast de mogelijkheden verkennen om de benodigde budgetten structureel uit te breiden.

Ontwikkelingen
•   Ter uitvoering van het investeringsprogramma zijn in 2017 nieuwe langlopende leningen afgesloten. Als onderdeel van het investeringsprogramma zijn in 2017 onder andere 18 van de 26 nieuwe tankautospuiten geleverd, nieuwe P2000/C2000 communicatiemiddelen geleverd en zijn de aanbestedingen voor arbeidshygiëne afgerond (en deels geleverd).
•   In 2017 is de samenwerking met de 4GR uit de regio Brabant-Zuidoost uitgebreid. Zo zijn diverse verordeningen en processen binnen de P&C-cyclus met ingang van boekjaar 2018 gelijkgetrokken.
•   In 2017 heeft een collegiale commissie van andere veiligheidsregio's bij VRBZO een visitatie uitgevoerd. De visitatie is een wettelijk kwaliteitsonderzoek; de commissie bekeek hoe VRBZO functioneert op strategisch niveau. Uit de gesprekken bleek vooral de passie en betrokkenheid van iedereen bij het werk van VRBZO. De volgende stap is nu om met het bestuur en ketenpartners een duidelijke koers te bepalen voor de toekomst. Daarbij is het belangrijk om in verbinding te blijven met onze medewerkers, vrijwilligers en burgers. Dat zijn dan ook belangrijke speerpunten voor 2018 en verder.
•   In 2017 is een bestuurlijke werkgroep gestart  om een visie 2025 voor VRBZO op te stellen om als organisatie te kunnen blijven inspelen op de veranderende (sociaal-maatschappelijke) omgeving.  
•   In 2018 wordt een nieuwe visie op Crisisbeheersing en Rampenbestrijding opgesteld.
•   In 2020 moeten VRBZO en VR Brabant-Noord één meldkamer voor Oost-Brabant gerealiseerd hebben. De bestuurlijke begeleidingsgroep bestaande uit een bestuurlijk en ambtelijke vertegenwoordiging van de betrokken organisaties heeft in 2015 besloten al in 2018 een samengevoegde meldkamer Oost-Brabant op te leveren. Een besluit wat door de besturen van de diverse organisaties is bekrachtigd. In 2017 zijn hiervoor de voorbereidingen afgerond en is bestuurlijk het samenvoegingsplan ter besluitvorming voorgelegd. Vervolgens is in 2018 de samenwerkingsovereenkomst ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.
•   Juni 2017 was een bijzondere maand voor VRBZO. Meerdere grote incidenten volgden elkaar snel op. Voor en achter de schermen is hard samengewerkt om alle incidenten te bestrijden. Vanuit bestuurders en inwoners uit de regio heeft VRBZO verschillende complimenten gekregen voor het harde werk.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

952

44.806

7.561

2.412

21.998

9.172

Toelichting financiële informatie

Voor een toelichting verwijzen wij naar de vastgestelde jaarrekening 2017 VRBZO.

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon)

Doelstelling en openbaar belang

Het Werkvoorzieningsschap regio Eindhoven (GRWRE) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en gezamenlijk afgesproken re-integratietaken voor andere gemeentelijke doelgroepen Participatiewet.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 75%;
 • Overige gemeenten ca. 25 %

Het bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de Voorzitter. Het DB bestaat uit de leden van het AB. Het AB benoemt uit zijn midden een voorzitter van het AB die tevens voorzitter is van het DB. De voorzitter vertegenwoordigt Ergon in- en buiten rechte.  Het AB, DB  en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen.
Voor zowel het algemeen alsook het dagelijks bestuur geldt één stem per lid, de voorzitter inbegrepen. Een besluit komt tot stand wanneer meer dan de helft van het aantal stemmen die meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van de gemeenten die deelnemen in deze gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigen, zich voor het voorstel heeft verklaard. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
De wijziging van de GR en de statuten in verband met het onderbrengen van het Participatiebedrijf onder de GRWRE, zal plaatsvinden in 2018.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In 2017 heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden door de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Het AB bestaat nu uit 10 leden, 2 collegeleden uit elke gemeente. Vanuit Eindhoven zijn dit de portefeuillehouder participatie en de portefeuillehouder financiën. Het DB kent 3 leden, te weten een van zetel Eindhoven (voorzitter), zetel Valkenswaard en Heeze-Leende en een zetel voor Veldhoven (plv. voorzitter).

Wet Normering Topinkomens

Wordt op getoetst. Uit navraag blijkt dat er geen bestuurders zijn bij Ergon die een salaris ontvangen groter dan de norm.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zit opgesloten in het feit dat zij in het leven geroepen zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak (WSW).Ergon heeft als opdracht om sociale loonvormende arbeid tot stand te brengen. Daarnaast doen ze aan CO2-reductie bijdragen door inzet van elektrische auto’s met name voor gebruik in de binnenstad (stadsreiniging). De gemeente Eindhoven heeft Ergon ook een bijdrage in de kosten verstrekt voor het inrichten van de benodigde laad-infrastructuur. Verder heeft Ergon voor haar activiteiten in de openbare ruimte van Eindhoven een CO2-emissie-certificaat behaald.

Geleverde prestaties

Levering prestaties: de belangrijkste taakstellingen zijn:

 1. Het uitvoeren van de WSW-oud voor de 5 deelnemende gemeenten. Met ingang van 2015 is er geen sprake meer van een echte taakstelling, maar van een verwachte realisatie. Er is immers geen instroom meer.
 2. Het aanbieden van werkplekken aan deelnemende gemeenten in kader van het traject Werk-leerbedrijf (in 2018 zal dit omgevormd worden tot het Participatiebedrijf) of in een andere vorm (met behoud van uitkering);
 3. Uitvoering geven aan beschut werk nieuw onder de participatiewet.

Realisatie doelstellingen:
Uit de geleverde prestaties blijkt dat de doelstellingen voldoende zijn gerealiseerd.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Er is sprake van een landelijk risico op het gebied van de WSW vanwege een lagere rijkssubsidie per WSW-werkplek (de zogenaamde efficiencykorting). Ergon heeft hiervoor een meerjaren bezuinigingsplan opgesteld om deze efficiencykorting binnen de eigen bedrijfsvoering te kunnen opvangen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

907

6.197

10.335

903

6.280

9.620

Toelichting financiële informatie

Gebaseerd op de definitieve cijfers 2017.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Inzicht bestuurlijk belang

0,3% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA (geen actieve vertegenwoordiging vanwege beperkt aandeel).
Er heeft geen wijziging in aandeelverhouding plaatsgevonden in 2017.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

AVA 20 april 2017: Wisseling Raad van Commissarissen: aftreden van P.H.M. Hofsté en M. Sint. M. Sint is herbenoemd, P.H.M. Hofsté heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen ter voordracht voor de invulling van commissaris. Daarnaast is een vooraankondiging gedaan voor het periodiek aftreden en herbenoeming van C.J. Beuving, L.M.M. Bolsius en J. Kriens (bij AVA 2018).

Wet Normering Topinkomens

Voor de BNG is de wet Normering Topinkomens niet van toepassing. In dossiers ter voorbereiding van de AVA's wordt aandacht geschonken aan het beloningsbeleid. De BNG behandelt het onderwerp van beloning tijdens de AVA's of tijdens een bijzondere AVA in geval er een besluit wordt gevraagd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De BNG houdt zich bezig met Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ieder jaar wordt bij de jaarstukken het MVO beleid van de bank toegelicht in een apart boekwerk. Het MVO beleid kent 5 thema's, te weten veilige bank, verantwoorde groei, betrokken medewerkers, maatschappelijke betrokkenheid en milieubewuste interne bedrijfsvoering.De bank zoekt actief naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven op het gebied van onder meer duurzaamheid, export en midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit heeft in 2017 geleid tot concrete transacties. BNG heeft in 2017 meer dan 150.000 zonnepanelen gefinancierd via onder andere het bedrijf Rooftop Energy en het project 'boer zoekt zon'. Ook werden projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten gefinancierd. In december heeft de bank het BNG duurzaamheidsfonds opgericht. Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen bij dit fonds een lening afsluiten vanaf € 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.Zo worden via het project 'Boer Kiest Zon' 140.000 zonnepanelen op daken van boerenbedrijven gefinancierd en worden minimaal 8.500 huurwoningen van woningcorporatie Ymere verduurzaamd via een zogenaamde Energy Service Company (ESCo). Kort na afloop van de verslagperiode over 2016 gaf de Europese Commissie haar fiat voor de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF), die de bank eind vorig jaar samen met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap aankondigde. De bank stelt in eerste instantie EUR 100 miljoen beschikbaar voor achtergestelde leningen in het kader van de ETFF. Andere opvallende resultaten zijn een eerste herfinancieringstransactie van USD 200 miljoen ter ondersteuning van het overheidsbeleid voor exportfinanciering en de eerste overeenkomst van EUR 25 miljoen ter ondersteuning van het MKB. Met deze transacties geeft de bank invulling aan haar strategie om dichter bij de klant te staan en actief bij te dragen aan maatschappelijke opgaven als de verduurzaming van Nederland

Geleverde prestaties

De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De solvabiliteit van de BNG bank is in 2017 verder toegenomen. Het leverage ratio van de bank is ten opzichte van ultimo 2016 toegenomen met 0,5% tot 3,5%. De positieve ontwikkeling van het leverage ratio is aanleiding voor BNG bank om een hoger dividendpercentage voor te stellen. In 2018 zal naar verwachting zekerheid worden verkregen over de invoering van de leverage ratio, waarna BNG bank haar kapitalisatie- en dividendbeleid zal evalueren. Vooruitlopend op definitieve regelgeving wordt voorgesteld om 37,5% (2016: 25%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Het restant wordt toegevoegd aan de reserves.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

393.000

135.072.000

4.952.999

369.000

149.514.000

4.486.000

Toelichting financiële informatie

Betreft de cijfers die BNG zelf per persbericht van 12 maart 2018 gepubliceerd heeft.
Het renteresultaat is, dankzij gunstige tarieven voor nieuwe financiering, toegenomen met € 30 miljoen ten opzichte van 2016. Het resultaat financiële transacties kwam uit op € 181 miljoen positief. De ongerealiseerde marktwaardeveranderingen (€128 miljoen) hebben sterk bijgedragen aan dit resultaat, dat onder invloed van de stijging van de langlopende rente in 2017 en de afgenomen krediet- en liquiditeitsopslagen van de meeste rentedragende waardepapieren tot stand kwam.

Brainport Development N.V.

Doelstelling en openbaar belang

Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindoven in binnen- en buitenland, het ontwikkelen, belobbyen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport), Brainport Next Generation.

Inzicht bestuurlijk belang

14,52% aandelenbelang (aandelen A) en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn: de Stichting Brainport (50%), het Metropool  Regio Eindhoven (24,73%), de gemeente Helmond (5,27%),  de gemeente Veldhoven (3,25%) en de gemeente Best (2,23%). De houder van de B-aandelen (stichting) bepaalt de strategie van de vennootschap, de publieke aandeelhouders (A-aandelen) hebben de zeggenschap over de financiën/bedrijfsvoering.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

De Algemeen directeur van Brainport Development NV, mw. I.C. Carsouw-Huizing, tevens enig bestuurder van de vennootschap, heeft op 15 augustus 2017, vanwege familieomstandigheden al haar bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden neergelegd en haar arbeidsovereenkomst met ingang van 1 september 2017 opgezegd. De Raad van Commissarissen heeft de adjunct-directeur, de heer J.S.G. Brouwers, per 28 augustus benoemd tot waarnemend-directeur en bestuurder van de vennootschap. In november 2017 is de werving en selectie voor een nieuwe algemeen directeur opgestart.De heer Weggeman, lid van de Raad van Commissarissen is, vanwege het aflopen van zijn 2e en laatste benoemingstermijn (per 1 februari 2017) afgetreden als toezichthouder. Het bestuur van de stichting zal een nieuwe toezichthouder voordragen aan de aandeelhouders. Tot dat moment zal de heer Weggeman, op verzoek van de voorzitter, aan de RvC-vergaderingen blijven deelnemen als adviseur. De RvC behoudt gedurende het bestaan van de vacature al haar bevoegdheden en verplichtingen.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Hoewel Brainport Development formeel niet onder de werkingssfeer van de WNT valt, wil de vennootschap vanwege zijn (deels) publieke aandeelhouders en financiering buiten twijfel hebben dat te allen tijde wordt voldaan aan deze wettelijke norm, ook bij een eventuele toekomstige 2-hoofdige directie (waarin de statuten voorzien). In het bezoldigingsbeleid is expliciet opgenomen dat de beloningscomponenten in het bezoldigingsbeleid tezamen de bezoldigingsnorm, die voortkomt uit de WNT, niet mag overschrijden. Dit is door de AvA van 18 mei 2017 bekrachtigd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

In juni 2015 heeft de stichting een nieuwe strategische koers vastgesteld. Deze strategische koers genaamd Brainport Next Generation omvat een adaptief, strategisch programma, dat bijdraagt aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, minder conjunctuurgevoelige economische groei, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Focus ligt daarbij op de versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer startende en groeiende bedrijven en verdere internationalisering van de regio. De nieuwe strategische koers is vastgelegd in een door de AvA vastgesteld meerjarenplan 2017-2020. Op dat plan zijn de Jaarplannen 2017 en 2018 gebaseerd. Gedurende het jaar heeft de stichting, samen met de vennootschap en zijn partners, zeer veel energie gestoken in  de ontwikkeling van de Brainport Nationale Actieagenda en de positie van Brainport Eindhoven in het Regeerakkoord. Dit traject is voor de regio zeer succesvol afgesloten met de bekendmaking van het Regeerakkoord op 10 oktober 2017. In dat akkoord is Eindhoven maar liefst 6 maal genoemd. Het Regeerakkoord is  overigens ook een directe aanleiding om aan de slag te gaan om een eerste Rijksbijdrage voor de regio Eindhoven te verwerven. In het Regeerakkoord is namelijk sprake van een speciaal budget van 950 miljoen euro voor ‘urgente opgaven’, Brainport Eindhoven is een van de 6 regio’s die is genoemd om op dat budget aanspraak te maken. Tot eind 2017 is dan ook vol ingezet op het indienen van de Brainport-propositie voor de zogenoemde ‘Regio-enveloppe’ van het Kabinet. Het resultaat van die inzet wordt naar verwachting in de loop van februari 2018 door het Kabinet bekendgemaakt.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De Directie heeft het projectenportfolio passend gemaakt op de in april 2017 gepresenteerde Brainport Nationale Actieagenda. Die agenda is aangemerkt als de belangrijkste, maar niet enige, leidraad voor het Jaarplan 2018 die in de aandeelhoudersvergadering van 14 december 2017 is vastgesteld. De agenda wordt onder een nieuw kabinet uitgewerkt in een gezamenlijke agenda van rijk en regio (inclusief Provincie) met acties op het gebied van talent, kennis, ondernemerschap, vestigingsklimaat en maatschappelijke innovaties.
De risico’s voor de financiële positie van de gemeente zijn beperkt: voor financiële risico´s die voort zouden kunnen komen uit de door de vennootschap ontwikkelde en uitgevoerde projecten wordt binnen de onderneming een weerstandvermogen opgebouwd. Gelet op het risicoprofiel geeft het weerstandsvermogen nu al wel behoorlijke zekerheid voor het kunnen opvangen van onvoorziene tegenvallers, maar voldoet het nog niet volledig om de volledige zekerheid voor alle potentie onvoorziene risico’s met een financiële impact die zouden kunnen optreden. Positieve resultaten zullen toekomstig dan ook aan het eigen vermogen worden toegevoegd.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

8

3.073

3.223

-72

2.410

3.215

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2017. De AvA dient de jaarrekening nog vast te stellen.

Breedband Regio Eindhoven B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en doen beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven en aan bedrijven, organisatie en instellingen.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven 30,7% van de aandelen. Andere belangrijke aandeelhouders zijn Stichting Woonbedrijf SWS HhvL (12,3 %), Stichting De Vitalis Zorg Groep (6,8 %), Stichting beheer Activa Summa (6,8 %) en Trudo Lichtrijk B.V. (5,9 %).

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de AVA van 12 december 2016 is RvC lid E. van Schagen herbenoemd tot en met 1 juli 2017 en is de nieuwe directievoering per 1 januari 2017 in handen van Empuls In de AvA van 29 november 2017 is de heer Doffegnies per 1 januari 2018 voor 4 jaar herbenoemd als commissaris.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Via de voorbereiding van een AVA wordt dit in het advies meegegeven aan de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

BRE is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en eventuele uitbreiding van het BRE netwerk voor haar aandeelhouders en andere klanten. Daarnaast is BRE verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de EFX (een neutraal en onafhankelijk knooppunt voor communicatienetwerken, met name glasvezelnetwerken). Via BRE/EFX worden honderden bedrijven en instellingen en een groot aantal huishoudens voorzien van een hoogwaardige breedbandverbinding. Directievoering is neergelegd is bij Empuls BV (is bekrachtigd in de AvA van 12 december 2016 en salariëring AVA 31 januari 2017.). Dit vindt plaats conform afspraken.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De overname van de activiteiten van de Eindhoven Fiber eXchange (EFX) was mede aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie door Breedband Regio Eindhoven. Doordat BRE ook diensten op het gebied van zogenaamde ‘laag 2’-verbindingen kan aanbieden, gaat BRE actiever de markt benaderen met het bieden van hoogwaardige breedbandverbindingen voor maatschappelijke toepassingen als zwaartepunt en zich ontwikkelen tot een maatschappelijke netwerkoperator. In 2018 loopt het huidige huurcontract voor de locatie van het datacenter met de TU/e af en verhuist de organisatie naar een nieuwe locatie. Afhankelijk van de te kiezen locatie moet rekening worden gehouden met verplaatsingskosten. Deze worden binnen de bedrijfsvoering van Breedband Regio Eindhoven opgevangen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

-41

670

4.207

Toelichting financiële informatie

Cijfers 2017 zijn nog niet bekend.

Eindhoven Airport N.V.

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant en Schiphol Nederland BV voor de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven.
Coalitieakkoord zegt hierover: 'Eindhoven Airport moet vooral ten dienste staan van de (economische) groei van de regio, waarbij een balans moet worden gevonden tussen groei, duurzaamheid en hinderbeperking. Wij houden ons aan de Alders-afspraken zoals deze in de vorige collegeperiode zijn gemaakt.'

Inzicht bestuurlijk belang

24,5% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn provincie Noord-Brabant (24,5%) en SchipholGroup (51%). Zeggenschap verloopt via de AVA. Tevens sprake van zeggenschap middels bindende voordracht door gemeente van 1 van de 4 commissarissen.
Beperkte zeggenschap op basis van minderheidsbelang. Aangegeven is dat de voorbije jaren de stemverhouding geen issue is gebleken tijdens de AVA, behalve op het punt van de beloningsstructuur. De beloningsstructuur komt jaarlijks terug.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de raad van commissarissen is in 2016 mevr. B. Otto toegetreden op bindende voordracht van Schiphol Group en met instemming van het college van B&W (collegebesluit 6-9-2016), ter vervanging van dhr. Rutten.

Wet Normering Topinkomens

Door wethouder Seuren is in de AVA opnieuw aandacht gevraagd voor het gemeentelijk standpunt dat de salariëring van de directeur van Eindhoven Airport te hoog is in vergelijking met de normen die gelden op grond van de WNT. Dit standpunt is in de AVA echter (opnieuw) niet overgenomen. Conform toezegging van de wethouder in de gemeenteraad is ambtelijk in contact getreden met de rijksvertegenwoordiging in de luchthaven Schiphol. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van standpunten. Afspraak met wethouder dat evt. vervolginitiatief van hem uitgaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit is of wordt betrokken bij bespreking jaarplan in AVA.

Geleverde prestaties

De in aanbouw zijnde parkeergarage P1 op Eindhoven Airport die op 27 mei 2017 gedeeltelijk is bezweken, zal worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd. Met betrekking tot de parkeergarage zijn verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen van de luchthaven en omliggende bedrijven. Naar verwachting is in juni 2019 de herbouwde parkeervoorziening gereed.

Binnen de vergunde geluidsruimte volgens het kabinetsbesluit van 2015 is het aantal vluchten en bestemmingen gestaag gegroeid, zoals toegelicht en besproken in de AVA. Voor coördinatie van de uitvoering van genoemd kabinetsbesluit (tot 2020) is de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport ingesteld, met bestuurlijke vertegenwoordiging van het rijk, provincie,  gemeente Eindhoven en regiogemeenten. In deze uitvoeringstafel zijn een bestuurlijke regiegroep en 2 werkgroepen (Monitoring van de Uitvoering resp. Innovatie) ingericht. Sinds eind 2017 is Stichting Leefbaarheidsfonds opgericht. Eind oktober 2017 heeft de directeur van EA schriftelijk laten weten een additionele financiële bijdrage voor leefbaarheid te hebben gereserveerd van €400.000 tot en met 2019 en van €2 miljoen voor de periode 2020-2030.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Geen bijzondere (financiële) risico’s. In de AVA van 2017 is dividendbeleid t/m 2019 vastgesteld door de aandeelhouders. Een en ander betekent dat een winstuitkering is gedaan ter grootte van € 458.410,-

De huidige vergunning voor Eindhoven Airport (kabinetsbesluit 2015) loopt op 1 januari 2020 af. Essentieel voor de toekomst van Eindhoven Airport is een tijdige verlenging van de vergunning of een nieuwe vergunning te verkrijgen. De eerste initiatieven hiervoor zijn inmiddels genomen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

12.032

35.602

86.252

10.636

31.506

74.678

Toelichting financiële informatie

Enexis Holding N.V.

Doelstelling en openbaar belang

Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Het is wettelijk geregeld dat het netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. Alternatieven om aandelenpakket te verkopen aan andere overheden zijn op dit moment niet voorhanden.

Inzicht bestuurlijk belang

0,015% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn zes provincies (ligging van het netwerk) die de meerderheid (74 % van de aandelen) bezitten. De 116 gemeenten bezitten 26 % van de aandelen. Alleen sprake van eigenaarschap (eigenaarsrol) – belegd bij wethouder Financiën. Puur “volgend”, wel AVA stukken vooraf in het college, echter gezien de zeggenschap geen vertegenwoordiging in de AVA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In 2017 zijn geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur en RvC

Wet Normering Topinkomens

De beloning van de twee leden van de raad van bestuur voldoet aan het overgangsregime 2015 van de WNT. Door mutaties in de Raad van Commissarissen conform het rooster van aftreden is de gehele raad in de loop van 2016 beloond volgens deze nieuwe WNT-normen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Enexis, Provincie NB en deelnemende gemeenten hebben op dit moment al een meerjarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Brabant. Ook zijn er aanvullende afspraken over samenwerken in Buurkracht en nul op de Meter. In 2017 is deze samenwerking verdiept en verbreed. Enexis is een belangrijke partner in de Brabantse Energie Alliantie.

Geleverde prestaties

Aanleg, onderhoud, beheer en ontwikkeling van transport- en distributienetwerken. Geleverde prestaties zijn conform afspraak.
De gestelde doelen op het gebied van verduurzaming en versnelling van de energietransitie zijn gehaald.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Enexis heeft in 2017 haar strategisch plan herijkt. De energietransitie gaat versnellen, gedreven door technologie, internationale klimaatafspraken en een groeiend maatschappelijk bewustzijn. Enexis richt de strategische koers op het realiseren van een duurzame energievoorziening. Dit gebeurt door state of the art dienstverlening en netwerken, en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen en excellent netwerkbeheer uit te voeren.
Enexis is financieel gezond. De creditratings van Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en Moody's Aa3 (stable outlook) zijn in 2017 ongewijzigd. Gedurende de nieuwe reguleringsperiode (2017-2021) daalt het gereguleerde rendement langzaam van 4,0% naar 3,0%. Het strategische plan kan worden gerealiseerd binnen dit financiële kader. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in een duurzame energievoorziening. De waardes van de financiële ratio's ontwikkelen zich zodanig dat ze binnen de grenswaarden van minimaal een A credit rating blijven. Het dividend bedraagt over de planperiode maximaal 50% van de netto winst, met een streefwaarde van minimaal €100 miljoen per jaar. Dit percentage wordt verlaagd als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

207.000

3.860.000

3.808.000

207.000

3.580.000

3.704.000

Toelichting financiële informatie

De winstverwachting voor 2017 is in ruime mate waargemaakt. De netto winst bleef gelijk aan 2016, omdat incidentele resultaten in beide jaren elkaar compenseren.

Flight Forum Beheer B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Zie Flight Forum C.V.

Inzicht bestuurlijk belang

Zie Flight Forum C.V.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Zie Flight Forum C.V.

Wet Normering Topinkomens

Zie Flight Forum C.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zie Flight Forum C.V.

Geleverde prestaties

Zie Flight Forum C.V.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Zie Flight Forum C.V.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

0

72

18

Toelichting financiële informatie

Cijfers 2017 niet bekend

Flight Forum C.V.

Doelstelling en openbaar belang

Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief, winstgevend en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein versterkt de economie van Eindhoven. Het versterkt het vestigingsklimaat, het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en dit bevordert weer een toename van werkgelegenheid.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering (circa 51% belang) van zowel de BV als de CV. De CV wordt bestuurd door de beherend vennoot (BV). In afwijking van het deelnemingenbeleid is de directeur van de BV een ambtelijk vertegenwoordiger. De voorbereiding voor de AVA vergaderingen gebeurt vanuit sector economie en cultuur door de ambtelijke opdrachtgever Flight Forum.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Vanuit Schiphol Real Estate is een nieuwe commissaris aangesteld, mevrouw S. Hicks. De heer R. Backuijsen vertegenwoordigt Schiphol Real Estate in de AVA

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De intentie is om Flight Forum als duurzame bedrijfslocatie te ontwikkelen. Dit wordt verder aangezet in het ambitie document dat recent voor Flight Forum is opgesteld. Het is de bedoeling het terrein te vergroenen, de fiets meer en prominenter te introduceren en mogelijk te maken en door te onderzoeken of duurzame energie voorziening mogelijk is.

Geleverde prestaties

In 2017is het project ‘kwartiermaken’ verder uitgerold. Er wordt met allerlei initiatieven (events, projecten, diensten en voorzieningen) contact gemaakt met eigenaren, huurders en werknemers op het businesspark. Het succes per initiatief is nog wisselend, maar er is een duidelijk stijgende lijn waarneembaar voor wat betreft bekendheid met en aandacht voor deze initiatieven. In de communicatie heeft Flight Forum haar logo/huisstijl aangepast en hierbij is ervoor gekozen om dichtbij de uitingen van de gemeente Eindhoven en van Brainport te blijven. Op ruimtelijk gebied is het verkeersontwerp west- en oostzijde kantorencluster in de aanbesteding gereed en kan de uitvoering worden gepland. Flight Forum is in gesprek met de gemeente over de gewenste vergroening in dit gebied. Voor het kantorencluster is een verkenning uitgevoerd naar een strategie om dit cluster te vermarkten.  
De HOV parkeergarage heeft een update gekregen met nieuwe apparatuur en daardoor is kort parkeren ook mogelijk geworden.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Door de achterblijvende grondverkopen is het lastig om een sluitende begroting neer te leggen. Om het terrein voor investeerders aantrekkelijk te maken en te houden moet er wel geïnvesteerd worden. Deze investeringen zijn gedaan om uiteindelijk een impuls in de grondverkopen te krijgen. Uiteindelijk zal een investering wel moeten leiden tot een positieve impuls in latere jaren, waardoor een sluitende begroting op langere termijn mogelijk moet zijn. Anders is er geen sprake van een rendabele investering. Gezien de economische groei en de aantrekkende interesse in Flight Forum is de verwachting dat de grondverkopen zullen gaan stijgen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

-328

141

4.628

11.927

Toelichting financiële informatie

Resultaat 2017 is in concept. Cijfers 2017 met betrekking tot Vreemd Vermogen en Eigen vermogen zijn nog niet ontvangen

ICT-coöperatie Beware

Doelstelling en openbaar belang

In de kern is het doel van de beoogde intergemeentelijke ICT-coöperatie het innoveren van de gemeentelijke ICT door deze voortdurend te verbeteren, te standaardiseren en substantieel goedkoper te maken, gebaseerd op gemeenschappelijke afspraken rond het verwerken van data.

Met het oprichten van een ICT-coöperatie spelen Eindhoven, Woerden en Boxtel in op de Digitale Agenda 2020, die in juni 2005 met overweldigende meerderheid is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de VNG. Deze Digitale Agenda heeft twee pijlers: ruimte maken voor innovatieve ontwikkelen en het benutten van de kracht van het collectief van gemeenten. De werkwijze van de Coöperatie verbindt beide pijlers: het leidt tot standaardisering van de infologische en technische kern en het biedt een innovatief alternatief voor de huidige situatie, waarin de markt wordt gedomineerd door een beperkt aantal spelers, waarbij gemeenten voor de ontwikkeling van hun dienstverlening gebonden zijn aan de “huisleverancier”.

De Coöperatie moet aantonen een (functioneel en economisch) alternatief te bieden voor de huidige situatie. Het beoogde resultaat is een state-of-the-art informatiehuishouding, in beheer van de opdrachtgevers van de Coöperatie, in coöperatief eigendom, onafhankelijk, binnen de wet en regelgeving op het gebied van de privacy, passend op de vastgestelde standaarden, tegen substantieel lagere kosten en met ontwikkelkracht, implementatiesnelheid en informatieveiligheid.

Inzicht bestuurlijk belang

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

J. Haenen, directielid. M.A. Schreurs, gemandateerde bestuurder ALV

Wet Normering Topinkomens

N.v.t., geen RvC

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij de verdere ontwikkeling en van Beware nemen we de gemeentelijke uitgangspunten van MVO mee

Geleverde prestaties

·De ICT coöperatie Beware is op 12 januari 2017 formeel opgericht door de Gemeente Eindhoven en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking Boxtel-Sint Michielsgestel.
·Er is een markconsultatie gehouden ter voorbereiding van een mogelijke aanbesteding van een innovatiepartner met focus op publieksdiensten.
·De aanbesteding pilot Klantreis Huwelijk is verder doorontwikkeld en de realisatie is gestart.
·De interne organisatie van Beware is doorontwikkeld (basis leggen). Onder andere het administratief proces is uitgewerkt en belegd, beheer en ontwikkelkaders zijn opgesteld en de architectuurprincipes zijn bepaald.
·Communicatie: website www.ictcooperatiebeware.nl is ingericht en de huisstijl van Beware (logo) is ontwikkeld.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Kruispuntoverleg 6 coöperaties in samenwerking met VNG om het programma
Samen Organiseren mede te realiseren
Verdere vulling van de Producten en Dienstencatalogus.
Er zijn nog investeringen nodig voor de doorontwikkeling.
Er zijn geen actuele financiële risico's.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

Toelichting financiële informatie

Muziekgebouw N.V.

Doelstelling en openbaar belang

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw en het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Inzicht bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van het Muziekgebouw Eindhoven, subsidieverlener en vastgoedverstrekker. Door deze meervoudige rol is er sprake van een aanzienlijk bestuurlijk belang.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Wet Normering Topinkomens

De jaarrekening 2017 is nog niet ontvangen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AVA vergadering aandacht voor gevraagd.

Geleverde prestaties

Het Muziekgebouw Eindhoven heeft in 2017 een divers en hoogstaand programma aangeboden op het gebied van klassiek, pop, jazz en wereldmuziek.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Het Muziekgebouw Eindhoven (MGE) heeft sinds 2010 een niet-sluitende exploitatie. In nauwe samenwerking met de Raad van Commissarissen (RvC) heeft in 2017 een intensief traject plaatsgevonden dat gericht was op het duurzaam financieel gezond maken van het MGE. Onder andere zijn de mogelijkheden onderzocht van een andere vastgoedconstructie of huurverlaging. Dit heeft niet tot resultaten geleid. Vanaf 2018 wordt een nieuwe strategie ingezet die moet leiden tot een sluitende begroting in 2019 waarbij 2018 als een overgangsjaar wordt beschouwd. Afhankelijk van de resultaten daarvan kunnen we een meer gefundeerde uitspraak doen over de toekomstige continuïteitspositie van het Muziekgebouw zowel qua vermogen als qua liquiditeit.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

306

4.346

-1.871

Toelichting financiële informatie

Cijfers 2017 zijn nog niet bekend.

Park Strijp Beheer B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Zie Park Strijp C.V.

Inzicht bestuurlijk belang

Zie Park Strijp C.V.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Zie Park Strijp C.V.

Wet Normering Topinkomens

Zie Park Strijp C.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zie Park Strijp C.V.

Geleverde prestaties

Zie Park Strijp C.V.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

zie Park Strijp C.V.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

29

1.051

327

206

1.087

298

Toelichting financiële informatie

De (concept)cijfers 2017 zijn nog niet beschikbaar

Park Strijp C.V.

Doelstelling en openbaar belang

Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van het Masterplan Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan.
De doelstelling van Park Strijp C.V. is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend hoogstedelijk milieu, met ruimte voor een maximale ‘woon- resp. werk-ladder’, en van hoogwaardige kwaliteit.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven:

 • Park Strijp Beheer B.V.: 50 % aandelen;
 • Park Strijp Beheer C.V.: 50 % aandelen

VolkerWessels:

 • Park Strijp Beheer B.V.: 50 % aandelen;
 • Park Strijp Beheer C.V.  50 % aandelen

Grondexploitatie/bouw- en woonrijp maken vindt plaats voor rekening en risico van Park Strijp C.V. Door Park Strijp C.V. zullen de gronden en gebouwen in het plangebied gefaseerd worden aangeboden aan de ontwikkelende partij VolkerWessels en voor een relatief beperkt deel aan de gemeente (max. 50.000m2 vloeroppervlakte, van het totaal van ca. 450.000m2) ten behoeve van de opstalontwikkeling.

De aandeelhouders ontmoeten elkaar 4-5x/jr in de AVA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Er zijn geen wijzigingen opgetreden.

Wet Normering Topinkomens

Bij de bezoldiging van directie/bestuurders wordt voldaan aan de Wet Normering Topinkomens. Voor zover dit aan de orde komt/moet komen, ziet de AVA hierop toe i.c. neemt hiertoe benodigde beslissingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Via de AVA wordt hier met enige regelmaat aandacht voor gevraagd. In 2016 is door de gemeente een PSO-convenant getekend met Stam & De Koning, de vaste bouwaannemer binnen het gebied. Tevens is in 2017 extra aandacht besteed aan een verkenning van kansen voor duurzaamheid (vloeit voort uit in 2017 vastgesteld gemeentelijk Klimaatplan). Verdere effectuering vindt in 2018 en verder plaats.

Geleverde prestaties

Oorspronkelijk kent het totale plangebied 7 deelplannen. Deze deelplannen zijn verder opgedeeld in 31 bouwvelden. Er resteren nog 10 te leveren bouwvelden, waarbij er voor 7 al afspraken bestaan met een eindgebruiker, de resterende 3 (gelegen in de laatste fase van de ontwikkeling) zijn wel reeds voorgecontracteerd, maar kennen nog geen eindgebruiker. In 2017 zijn de laatste woningen van Space S door Woonbedrijf opgeleverd, en heeft Spoorzone BV 200 woningen (van een complex van 330 stuks) gereed gemeld, de overige 130 volgen in voorjaar 2018. Tevens is parkeergarage ‘Om de hoek’ in gebruik genomen, en is de urban sports-hal verbouwd..
De succesvolle ontwikkeling wordt vervolgd: eind 2017 zijn de bouwaanvragen voor bebouwing van de volgende twee bouwplannen langs het spoor al weer ingediend. De tijdelijke klimhal (Monk) moet hiervoor weliswaar plaatsmaken, maar we zijn er in geslaagd om Monk in de directe omgeving permanent te behouden (in vm. Philips Bedrijfsschool).

Het resultaat is dat voornoemde ambitie steeds meer vorm begint te krijgen. Vastgesteld kan worden dat de industriële bedrijvigheid nagenoeg is weggetrokken. En dat de ruimte nu steeds meer wordt ingenomen door nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en de eerste ca. 1.100 gevestigde bewoners.
Om te bewerkstelligen dat de feitelijke zogenaamde opstalontwikkeling op gang blijft, blijft consequent energie gestopt worden in continue marktverkenning en acquisitie. Nu er steeds meer woon- en werkruimten hun definitieve invulling krijgen, verschuift de aandacht steeds meer naar het behoud van ‘merk Strijp-S’ en het duurzaam verkrijgen van een zo compleet mogelijke ’woon- resp. werkladder’ (m.n. ook qua diversiteit in prijsniveaus).

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Strijp-S heeft (zonder grote financiële effecten) de periode van brede recessie juist positief kunnen gebruiken om inhoudelijke meerwaarde te creëren. Een grote voortgang qua realisatie is gaande, waarbij binnen gezonde financiële kaders en verwachtingswaarden kan worden geopereerd.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

19

29.010

2.020

239

25.856

2.002

Toelichting financiële informatie

Cijfers over 2017 betreffen conceptcijfers

Parktheater Eindhoven N.V.

Doelstelling en openbaar belang

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Inzicht bestuurlijk belang

100% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Een van de leden van de RvC is afgetreden per 1-1-2017. Eind 2016 is een besluit door het college van B&W genomen, gevolgd door een aandeelhoudersbesluit, om in te stemmen met de voordracht van twee nieuwe leden van de RvC.

Wet Normering Topinkomens

Onderdeel subsidieverlening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Parktheater heeft hier vanuit intrinsieke motivatie veel aandacht voor.

Geleverde prestaties

Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

In 2016 heeft het Parktheater een aanvraag gedaan voor subsidie in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS) regeling bij stichting Cultuur Eindhoven (SCE). De aanvraag is positief beoordeeld door de Cultuurraad van SCE. Gebaseerd hierop heeft het Parktheater voor vier jaar, te weten 2017 tot en met 2020, subsidie als BIS-instelling verleend gekregen. Daarbij is de subsidie voor enkele instellingen, waarvan SCE heeft ingeschat dat deze het kunnen dragen, waaronder het Parktheater, gekort met de zogenaamde solidariteitskorting. Deze solidariteitskorting draagt bij aan het flexibiliseren van het cultuurbudget om nieuwe aanbieders en/of nieuwe activiteiten in Eindhoven mogelijk te maken (met name middels de Plus-regeling), wat de pluriformiteit van het kunst en cultuur aanbod ten goede komt. Het Parktheater heeft ook aanvragen gedaan in het kader van deze Plusregeling.
Met de oprichting van stichting SCE heeft de gemeente de uitvoering van haar kunst- en cultuurbeleid verzelfstandigd. Hiermee is een van de rollen die de gemeente had, namelijk subsidieverstrekker, verdwenen. Nu is er sprake van 2 rollen te weten verhuurder en eigenaar/aandeelhouder in de vennootschap. Voor het laatste geldt dat indertijd bij de oprichting van de NV vanwege het publieke belang gekozen is voor de deelneming. Heroverweging op dit punt zou kunnen plaatsvinden.  

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

1

4.565

3.150

136

4.272

3.149

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2017. De AvA dient de jaarrekening nog vast te stellen.

Twice Eindhoven B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen door het bieden van hoogwaardige technologische voorzieningen in thematische bedrijvencentra die (nog) niet op commerciële gronden toegankelijk zijn voor ondernemingen. Daarmee draagt Twice bij aan het versterken van de sociaal-economische structuur van Brainport Eindhoven.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven 20% aandelenbelang. Andere aandeelhouders: Brainport Development 20%, De Brabantse Ontwikkelmaatschappij 20%, De Rabobank 20%, TU/e 20%. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem (1/5 deel van de zeggenschap).

In 2016 is het proces rondom governance ingang gezet. In de Ava van 2 februari 2017 is de concept statutenwijziging op de agenda geweest. Daarin wordt het huidige afspiegelingsbeginsel verlaten en de aandeelhouders meer op afstand gezet. De facto was dat al het geval voor (enkel) aandeelhouder Eindhoven, gegeven ons gemeentelijk deelnemingenbeleid (externe commissaris), nu is voorgesteld dat dit ook voor de overige aandeelhouders geldt. Dat brengt aandeelhouder gemeente in dezelfde informatiepositie als de overige aandeelhouders (die uit hun eigen organisatie een commissaris voordroegen, in de praktijk een en dezelfde persoon daarvoor aanwezen en zo informatievoorsprong hadden op aandeelhouder gemeente). De statuten zijn bovendien geactualiseerd (Flex BV-wetgeving). Inmiddels is de wijziging geformaliseerd.
Er is tevens in relatie tot de governance een directie-reglement, RvC-reglement en personeels-reglement opgesteld.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Per 1 juli 2017 traden de commissarissen J. Pelle en B. Hiddinga af.  De heren W. Bourgonje en K. Vegter zijn benoemd als commissaris per 1 juli 2017 voor de periode van 4 jaar.  Door het vertrek van de heer J-N de Groot als directeur per 31 december 2017 zijn mevrouw I. Naus en de heer J.. van Oijen met een gezamenlijke bevoegdheid  benoemd tot tijdelijke bestuurders van Twice Eindhoven B.V.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

Resultaat wordt bepaald door verhuur van gebouwen (bezettingsgraad).

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Twice herijkt haar strategie voor de bestaande en nieuwe doelgroepen (start-ups, doorgroeiende ondernemingen) in het hightechecosysteem van Brainport Eindhoven met als uitgangspunt: “the preferred place for hightech scale-ups in the Netherland”. De basis blijft daarbij het bieden van huisvesting.

De formule van Twice voorziet in het afdekken van aanloopverliezen voor de bedrijvencentra (nu nog Mµ en Catalyst) uit inmiddels overgedragen eigen vermogen van de Stichting Twice Support (STS). De financiële buffer hiervan is per ultimo 2016 circa 0,8 miljoen. Naar verwachting zal Bedrijvencentrum Mµ een positief financieel resultaat behalen en Catalyst nog licht negatief.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2017

31-12-2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

31-12-2016

244

14.768

4.866