Inleiding en ontwikkelingen
De paragraaf investeringen geeft een totaalbeeld van de investeringen maatschappelijk en economisch nut. Voor de analyse van investeringen in grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties. Basis voor de analyse van de afwijkingen is de gewijzigde begroting 2017. Bij de analyse van de programma’s zijn de afwijkingen per programma gedetailleerd in beeld gebracht.

Het meerjarenplan Stedelijk versus begroting
Het meerjarenplan Stedelijk (MJPS) geeft jaarlijks een beeld van de geplande investeringen. Daarnaast worden de grote onderhoudsprojecten en de investeringen, uitgevoerd door derden met een gemeentelijke bijdrage verwerkt in het MJPS. Hiermee geven we aan dat we samen met partners aan de stad werken.
Door de stelselwijziging met betrekking tot het activeren van investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017, is een duidelijk onderscheid ontstaan tussen de onderhoudsprojecten en de investeringen. De gegevens in deze paragraaf beperken zich tot de investeringen die in de begroting zijn opgenomen.

Analyse afwijkingen investeringen
(Bedragen x € 1 miljoen, -/- = realisatie hoger dan planning)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Afwijking 2017

Investeringen maatschappelijk nut lasten

34,6

23,1

11,5

Investeringen maatschappelijk nut baten

7,3

11,5

4,2

Totaal saldo van lasten en baten

27,4

11,6

15,8

Investeringen economisch nut lasten

63,7

43,7

19,9

Investeringen economisch nut baten

15,2

13,4

-1,8

Totaal saldo van lasten en baten

48,5

30,4

18,1

Een investering heeft vaak een meerjarig karakter, waarbij de jaarschijven kunnen afwijken, maar het totale investeringsbedrag wel wordt gerealiseerd. De genoemde afwijkingen moeten worden gelezen als een verschil tussen planning en realisatie (bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering). Onderstaande tabellen lichten de grote planningsafwijkingen  toe.

Investeringen in maatschappelijk nut:

Toelichting verschil planning-realisatie investeringen
(Bedragen x € 1 miljoen  -/- = realisatie hoger dan planning)

Afwijking planning

Openbare ruimte:
Het project Dirk Boutenslaan wordt later uitgevoerd als gevolg van afstemming planning op werkzaamheden in de omgeving, zoals Kanaaldijk Zuid en Vestdijk. Het project kleine Berg wordt later uitgevoerd door de bouw van een hotel in de Kleine Berg. De planvorming is voor beide projecten inmiddels afgerond en de voorbereiding gestart.

1,9

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV):
Op het traject Winkelcentrum Woensel/Montgomerylaan Noord is een geschil met de aannemer. Vanwege dit verschil is nog niet betaald. Daarnaast is in 2017 subsidie ontvangen van de Provincie welke geraamd was om te ontvangen in 2015 en 2016.

5,2

Integrale wijkvernieuwing:
De werkelijke fasering in tijd wijkt in realisatie af van de geplande fasering.

6,2

Overig:

2,5

Totaal investeringen maatschappelijk nut

15,8

Investeringen in economisch nut:

Toelichting verschil planning-realisatie investeringen
(Bedragen x € 1 miljoen  -/- = realisatie hoger dan planning)

Afwijking planning

Onderwijshuisvesting:
Augustinianum (- € 0,4 miljoen): Conform verordening heeft de school recht op toeslag paalfundering en duurzaamheid.
Basisschool De Troubadour (€ 0,5 miljoen): In september 2017 is gestart met de procedure van aanbesteding. Door de aantrekkende economie ontstaat er ene langere periode tussen daadwerkelijke aanbesteding en de uitvoering van het project.
Basisschool ’t Slingertouw (€ 0,8 miljoen): Vertraging vanwege de nog niet afgeronde herstelwerkzaamheden wateroverlast.
Stedelijk College Eindhoven – Henegouwenlaan (€ 0,6 miljoen): Vertraging door uitwerking en besluitvorming inzake 10 jaar langer in gebruik nemen semi permanente huisvesting
Upgrade St Joriscollege en Lorentz Casimir Lyceum (€ 1,0 miljoen): vertraging door uitwerking en besluitvorming voorfinanciering tot 2025.

2,4

Maatschappelijk vastgoed Cultuur:
De financiële afwikkeling van het project NATLAB vindt in 2018 plaats (€ 1,2 miljoen). Declaratie van de geplande investeringen Muziekgebouw over 2016/2017 heeft plaatsgevonden. De geplande investeringen zijn deels uitgevoerd.

1,8

Sport:
Actualisering van de investeringsbedragen naar de juiste jaarschijven heeft in 2017 beperkt plaatsgevonden. Hierdoor is afwijking tussen geplande en gerealiseerde investering ontstaan. Dit betreft onder andere Tongelreep en Ijssportcentrum

3,8

Grond Biomassa centrale Meerhoven:
Realisatie heeft in 2016 plaatsgevonden, terwijl het krediet in 2017 staat gepland

1,2

Software:
Investeringen getemporiseerd vanwege herbezien in 2018 van activa naar een cloudoplossing.

3,0

Overig:

5,9

Totaal investeringen economisch nut

18,1

Gevolgen voor kapitaallasten
De investeringen in economisch nut en de geactiveerde investeringen maatschappelijk nut hebben jaarlijkse kapitaallasten. Door wijzigingen in de investeringsplanningen ontstaat er een resultaat op kapitaallasten.
De kapitaallasten over de materiële vaste activa laten het volgende beeld zien:

 (bedragen x € 1.000):

Realisatie 2016

Primitieve begroting 2017

Gewijzigde begroting 2017           (1)

Realisatie      2017 (2)

Afwijking                            (3=1-2)

Afschrijvingen

19.866

26.659

25.547

20.953

4.594

Rente

25.989

15.421

14.009

12.200

1.809

Totaal kapitaallasten

45.855

42.080

39.556

33.153

6.403

Extra afschrijving

1.660

0

10.500

1.527

8.973

Totaal kapitaallasten

47.515

42.080

50.056

34.680

15.376

Gemeente breed wijkt de realisatie van de kapitaallasten  met € 15,4 miljoen af van de begroting. Een grote afwijking betreft de desinvestering van de Bio-massa centrale Strijp T voor € 10,5 miljoen, die begroot is als afschrijving maar als desinvestering in de realisatie is geboekt.  Tussentijds is geconstateerd dat de geraamde investeringen niet conform planning konden worden uitgevoerd (temporisering) onder andere voor  verbouwingen dienstgebouwen, vervangingen automatisering, schoolgebouwen en vervangingen in sportcomplexen worden lagere kapitaallasten gerealiseerd dan begroot. Bij investeringen maatschappelijk nut is sprake van een overgangssituatie, waarbij restantbudgetten per 1 januari 2017 zijn omgezet in kredieten. Ook hier is sprake van vertragingen in uitvoering, waardoor lagere kapitaallasten worden gerealiseerd.

De extra afschrijvingen bedragen € 1,5 miljoen. Voor € 0,8 miljoen hebben deze betrekking op onder andere het saneren van aanwezige boekwaarden ten behoeve van nieuwbouw onderwijs, € 0,4 miljoen heeft betrekking op sportvelden en sportgebouwen die niet meer aanwezig zijn en voor  € 0,1 miljoen Lodewijkstraat 3 die niet meer in eigendom is van de gemeente. € 0,2 miljoen betreft Muziekgebouw.