Staat van activa

(bedragen x € 1.000)

Activum

Aan-schaf waarde 1/1

Inves-tering

Herrubricering / opsplitsing

Aanschaf waarde desinv

Bijdr. van derden

Aan-schaf waarde 31/12

Afschr / afwaar-dering
1/1

Regu-liere afschr

Afw.

1)

Afw. duurz waardevermindering

Cum. afschr desinv

2)

Boek-waarde des-invest

Totaal afsch /afw 31/12
3)

Boek-waarde 1/1

Boek-waarde 31/12

Rente
lasten

Totaal kap lasten

1 Sociale basis

309.250

12.729

1.643

289

320.046

86.553

5.423

756

1.529

114

91.202

222.697

228.844

4.466

10.644

2 Sociale onder-steuning

3.012

-6

3.006

1.399

60

1.459

1.613

1.548

32

91

3 Economie cultuur en sport

196.650

4.288

1.460

1.457

198.021

56.904

6.371

652

1.460

0

62.468

139.746

135.552

2.756

9.780

4 openbare ruimte

128.289

30.898

18.166

141.020

23.700

2.810

26.510

104.589

114.510

2.082

4.893

5 ruimtelijke inrichting

163.936

6.826

-13.971

10.618

4.943

155.186

10.610

869

94

119

469

10.150

11.223

153.325

143.963

1.956

2.944

6 Bestuur, dienstver-lening en
veiligheid

6.633

270

6.903

2.942

390

3.332

3.691

3.571

72

462

7 overhead

81.621

11.848

9

93.460

39.989

5.030

9

45.010

41.632

48.450

837

5.867

Totaal

889.390

66.852

-13.971

13.730

24.855

917.643

222.097

20.953

94

1.527

3.466

10.264

241.205

667.293

676.438

12.201

34.680

1) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg)
2) Cumulatieve afschrijving desinvestering
3) Totaal afschrijving/ afwaardering 31/12

Overzicht investeringen Economisch Nut en Maatschappelijk nut

(bedragen x € 1.000)

Raadsprogramma

Uitgaven krediet tot en met 2016

Krediet 2017

Krediet totaal

Realisatie t/m   2016

Realisatie 2017

Restantkrediet

programma 1: sociale basis

101.515

49.152

150.667

51.357

12.729

86.582

Economisch nut

101.515

49.152

150.667

51.357

12.729

86.582

Augustinianum

9.942

457

10.399

7.982

2.845

-428

BS De Korenaar

-

3.894

3.894

-

-

3.894

BS De Startbaan

1.685

340

2.025

2.025

-

-

BS De Troubadour

2.983

-76

2.907

174

-

2.733

BS De Wegwijzer

278

3.019

3.297

278

590

2.429

BS Reigerlaan

2.220

-

2.220

2.220

2

-2

BS Tweelingen nieuwbouw

2.275

-

2.275

153

-

2.122

Castiliëlaan

21.040

87

21.127

4.671

529

15.927

CHC Flotowlaan

20.560

-

20.560

11.127

218

9.215

frankrijkstraat 79

3.071

49

3.120

793

2.232

95

Frits Philips lyceum-Mavo

17.991

-   

17.991

12.292

4.755

944

Karregat

2.600

-   

2.600

2.600

-

-

Karregat Basisschool

4.343

-

4.343

4.334

16

-7

Klimwijs

402

2.416

2.818

160

-

2.658

Lorentz Casimir lyceum

2.674

-   

2.674

59

149

2.467

SCE Henegouwenlaan

-   

33.511

33.511

-

-

33.511

Van Maerlant lyceum

554

5.830

6.384

-

-

6.384

VTA

2.238

130

2.368

721

136

1.511

Investeringen < € 1 miljoen

6.659

-506

6.154

1.769

1.256

3.129

Programma 2: sociale voorzieningen

-

-

-

96

-6

-90

Economisch nut

-

-

-

96

-6

-90

Investeringen< € 1 miljoen

-

-

-

96

-6

-90

programma 3: Economie, cultuur en sport

43.251

22.051

65.302

27.461

4.288

33.553

Economisch nut

43.251

21.626

64.877

27.461

4.166

33.250

2e Indoor sporthal

11.100

-

11.100

8.609

-

2.491

Hockeyaccommodatie GP

2.333

-

2.333

2.746

-326

-86

Ijssportcentrum

1.079

44

1.123

-

245

878

MGE

500

500

1.000

-

470

530

Natlab

13.319

53

13.372

12.092

78

1.202

Ottenbad

1.698

176

1.874

441

202

1.231

parktheater

1.609

319

1.928

834

105

990

Sporthallen

1.192

58

1.250

95

53

1.103

Tongelreep

3.202

19.285

22.487

1.410

1.448

19.629

wijksportparken

1.590

353

1.943

128

477

1.339

Investeringen < € 1 miljoen

5.629

838

6.467

1.108

1.415

3.944

Maatschappelijk nut

-

425

425

-

121

304

Investeringen < € 1 miljoen

-

425

425

-

121

304

programma 4: Openbare ruimte

26.435

84.515

110.950

20.439

30.862

59.648

Economisch nut

20.107

22.208

42.315

19.866

13.429

9.021

GRP

13.468

19.253

32.721

13.387

12.134

7.199

parkeren

6.068

846

6.914

6.192

396

326

Investeringen < € 1 miljoen

571

2.109

2.680

287

898

1.495

Maatschappelijk nut

6.328

62.307

68.635

574

17.433

50.628

Bushaltes

490

825

1.315

6

182

1.127

fietspaden

225

1.332

1.557

74

1.039

445

groenvoorziening

1.333

15.267

16.600

218

4.419

11.963

HOV2

-

3.019

3.019

-

182

2.837

Openbare verlichting

-

3.160

3.160

-

517

2.643

roadmap licht

3.200

-

3.200

-

1.512

1.688

VRI

-

4.026

4.026

-

1.517

2.509

wegen

750

33.422

34.172

243

6.729

27.200

Investeringen < € 1 miljoen

330

1.256

1.586

34

1.336

216

programma 5: ruimtelijke inrichting

20.653

141.762

162.415

17.650

6.826

137.940

Economisch nut

20.653

53.562

74.215

17.650

2.194

54.371

Biomassacentrale Meerhoven

8.618

2.430

11.048

6.591

862

3.595

Biomassacentrale Strijp T

10.405

-

10.405

10.110

343

-49

strategische verwervingen

-

50.000

50.000

-

-

50.000

voorbereiding grond

-

1.000

1.000

-

677

323

Investeringen < € 1 miljoen

1.630

132

1.762

948

313

502

Maatschappelijk nut

-

88.200

88.200

-

4.631

83.569

Challengevariant

-

88.200

88.200

-

4.631

83.569

programma 6: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

3.927

316

4.243

1.581

270

2.392

Economisch nut

3.927

316

4.243

1.581

270

2.392

Software

1.885

50

1.935

35

94

1.806

Investeringen < € 1 miljoen

2.042

266

2.308

1.546

176

586

programma 7: overhead

36.915

7.031

43.946

14.998

11.848

17.100

Economisch nut

36.915

7.031

43.946

14.998

11.848

17.100

Netwerkcomponenten

3.077

-871

2.206

699

79

1.428

NRE

7.729

-1.022

6.707

6.635

-

72

servercomponenten

2.109

34

2.143

187

1.494

462

Software

5.411

2.386

7.797

1.460

374

5.964

Stadskantoor

2.195

-

2.195

2.182

5

9

SVGG Stadhuis

-

9.900

9.900

-

9.792

108

werkplekinrichting

4.703

1.688

6.391

2.627

27

3.737

Investeringen < € 1 miljoen

11.691

-5.084

6.606

1.207

78

5.321

Eindtotaal

232.697

304.827

537.524

133.582

66.816

337.126

Kredieten, overschrijding

Activum

Omschrijving

Kostenplaats

Inves-terings- ruimte saldo

Reden / oorzaak voor negatieve investeringsruimte

17081

Groenvoorziening 2016

64998 Projecten Maatschappelijk Nut groen

-591.043

Uitgaven blijven binnen de planning, ontvangst is vertraagd

14889

Dirk Boutslaan 25 nieuwbouw

60662 BVO onderwijs huisvesting

-427.735

Dossier te laat aangeleverd en in 2018 al goedgekeurd

13301

Wzi Lening 10 Jr Betalen Achteraf

61168 Overbruggingsuitkering Bet Achteraf WZI

  -90.290

Aflossing  oude lening cliënten

 Sociaal Domein

15810

Gebouw biomassacentrale Strijp T

64869 Exploitatie biomassacentrale Strijp T

  -68.337

Desinvestering (verkoop) herstel kosten conform verkoopcontract

17500

Wegen 2018

64997 Projecten Maatschappelijk Nut openbare ruimte

  -46.061

krediet 2018 (voorbereidingskosten)

17503

Verduurzamen zwemstadion

60492 Tongelreep: energie

  -24.643

krediet 2018 (voorbereidingskosten)

17175

OTT: Wandtegels (gebied 6)

60747 Ottenbad

  -23.252

Krediet 2018(spoed)

17498

Verkeersveiligheid Floraplein

65000 Projecten Maatschappelijk Nut verkeer

  -22.830

krediet 2018 (voorbereidingskosten)

Diverse activa (52 stuks)

 -165.317

52 kredieten met overschrijdingen < 10K

Totaal

-1.459.508