Inleiding

De transformatie sociaal domein, bekend onder de naam WIJeindhoven bestaat uit de sociale basis (nulde lijn), de generalistenteams (eerste lijn) en de specialistische zorg (tweede lijn). Het programma Sociale Ondersteuning betreft alle voorzieningen in de eerste en tweede lijn. Dus enerzijds de wijkteams en anderzijds voorzieningen als specialistische begeleiding, langdurige intensieve begeleiding en taken in de specialistische front-office. Het gaat hierbij over de nieuwe verantwoordelijkheden (Jeugdzorg, AWBZ/Wmo, Participatiewet) en een deel van de bestaande tweedelijns voorzieningen. We streven ernaar in de toekomst de tweede lijn korter, doelgerichter, minder versnipperd en meer vraaggestuurd in te richten. Het doel van dit programma is het leveren van zorg en ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben, we hebben daarmee voldaan aan de wettelijke zorgplicht.

In het voorjaar van 2017 hebben we op basis van de realisatie 2016 moeten constateren dat de vastgestelde begroting 2017 voor dit programma zeer fors overschreden zou worden. In de commissie-notitie bouwstenen begroting is aangegeven dat werd afgekoerst op een tekort van € 40,5 miljoen met een structureel karakter.
Om dit perspectief deels te keren is toen een stevig maatregelenpakket aangekondigd, met een beoogde opbrengst van € 11 miljoen in 2017 (oplopend tot € 30 miljoen vanaf 2020). Via de Tussenstand bij de begroting en de tweede Turap is de raad op de hoogte gehouden van de financiële voortgang.

Cie-notitie bouwstenen

Tussenstand begroting

Turap 2

Bruto-tekort

40,5

42,5

44,5

Opbrengst maatregelen

11,0

6,9

8,1

Netto tekort

29,5

35,6

36,4