Staat van reserves 2017

Reserve

Stand per 1/1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31/12

rente

Doel

Grootboek:  09000 Algemene reserves

2114 Reserve Eigen Kapitaal

    -resultaatbestemming 2016

97.233.270

11.279.000

17.658.000

19.641.334

71.212.936

1.719.369

Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

09000 Algemene reserves

97.233.270

11.279.000

37.299.334

71.212.936

1.719.369

Grootboek:  09002 Bestemmingsreserves

2020 Reserve Volkshuisvesting

111.446

25.000

86.446

2.000

Onderbrengen van middelen voortkomend uit de liquidatie van het Woningbedrijf per 1-1-1997, zodat bijdragen die verleend worden voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting kunnen worden gevolgd. Door het vervallen van de Woonwagenwet is per 1 april 2003 het beheer en gedeeltelijk het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Toen besloten om de reserve in te zetten om het ingezette woonwagenbeleid verder tot uitvoering te brengen.

2040 Reserve huisvesting onderwijs

6.949.305

3.309.836

4.839.000

5.420.141

99.099

Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden.

2098 Reserve herstructurering sportparken SEN

70.896

70.896

1.418

Herstructurering van sportpark Woensel, met name de velden van v.v. Woensel en ESV. Tevens voor de opvang van de lagere boekwinst bij verkoop van gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (BBV).

2116 Saldireserve specifiek

4.111.260

9.369.000

6.783.000

6.697.260

84.760

De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie).

2123 Reserve Strategische Impulsen

627

627

In 2005 zijn middelen ontvangen uit de verkoop van NRE. Middels eerdere kadernota's en begrotingen is hier een prioritering onder gelegd.

2124 Reserve internationale school

1.852.205

5.967.048

1.292.000

6.527.254

60.784

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School.

2131 Reserve bodemsanering

312.073

332.000

410.000

234.073

5.526

Medefinanciering van uitvoeringstaken in het kader van de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken.

2132 Reserve integrale wijkvernieuwing

14.272.281

9.894.038

4.378.244

296.446

Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing.

2136 Reserve GroenVoorziening

5.875

4.000

5.000

4.875

97

Ingesteld ter uitvoering van het Groenprogramma. Dit programma richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van investeringen  in openbaar groen, speelvoorzieningen, natuur en landschap.

2139 Reserve egalisatie overhead projecten

211.000

158.000

369.000

5.668

Deze reserve wordt ingezet om verschillen  tussen de geraamde overhead en  de werkelijke overhead  op lopende projecten te egaliseren.

2141 Reserve water

72.886

114

73.000

1.046

Onderhoudsprojecten Baggeren met een looptijd van meer dan een jaar. Op beperkte schaal kunnen ook financiële mee- en tegenvallers via deze reserve worden verwerkt.

2146 Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling

27.060.396

9.230.000

23.226.229

13.064.168

401.596

Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

2166 Reserve buurtsportcoaches

1.241.136

16.000

2.000

1.255.136

24.318

Afdekking van de inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches en de bijbehorende activiteiten.

2185 Reserve Opkomst verkiezingen

33.000

11.000

44.000

660

Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.

2190 Reserve Burgerzaken

1.495.000

509.727

571.000

1.433.727

29.900

Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren.

2193 Reserve maatschappelijk nut projecten

2.067.102

111.000

2.178.102

41.342

Doel van deze reserve is de uitgaven te dekken voor investeringen van maatschappelijk nut.

2194 Reserve NRE Mobiliteit

1.573

1.573

31

Deze reserve betreft NRE-gelden en is ontstaan vanuit de restanten exploitatiemiddelen van 2007. Dit betreffen: actieprogramma fiets, verkeersregelinstallaties (VRI's), Pilot Gratis Openbaar vervoer, reconstructieprojecten.

2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

664.807

232.000

258.156

638.650

13.296

Ten behoeve van aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

905.591

350.000

908.706

346.885

18.112

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum.

2223 Reserve Buurtontmoeting

1.202.001

167.000

393.000

976.001

20.820

Ingesteld om buurtontmoeting verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst

2231 Reserve NASB-projecten

110.000

110.000

1.421

Projecten die tot doel hebben het terugdringen van bewegingsarmoede, verminderen van overgewicht, terugdringen gezondheidsproblemen en realiseren beweegvriendelijke omgeving.

2266 Reserve Krachtwijken

1.879.000

100.000

936.000

1.043.000

28.576

Clusteren van de beschikbare middelen en daaruit de uitgaven van de krachtwijken bekostigen.

2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven

0

40.000

40.000

2.756

Vereffening alle kosten en opbrengsten energiecentrale.

2272 Reserve parkeerfonds

3.039.566

2.938.000

101.566

45.285

Middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.

2273 Reserve explosieven

1.548.070

485.000

2.033.070

21.635

Het betalen van de kosten rond opsporing en ruiming van explosieven, die voorheen voor vergoeding in aanmerking kwamen volgens het "Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006".

2276 Risicoreserve PSV

2.184.081

562.892

2.746.973

43.682

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

2277 Reserve WKO Botenlaan

74.589

12.000

5.000

81.589

1.556

Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie.

2282 Reserve circulaires gemeentefonds

1.132.150

566.873

1.133.000

566.023

14.604

Het administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de algemene uitkering ten behoeve van komende jaren en/of dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopende jaar mogelijk is.

2287 Reserve financieringsfonds MIP

2.786.826

29.775.092

10.994.000

21.567.918

183.167

Dekken van projecten maatschappelijk en economische nut.

2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken

3.187.518

2.840.000

347.518

37.717

Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken.

2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

1.503.875

717.544

694.000

1.527.419

23.963

Inzetten ten behoeve van incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

2296 Reserve Revolving fund monumenten

947.713

512.000

115.450

1.344.263

18.954

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.

2298 Reserve frictiekosten ombuigingen

149.000

1.570.000

869.000

850.000

1.614

De reserve dient ter dekking van de van Route 2014 afgeleide of daaraan gerelateerde interne (frictie)kosten zoals (tijdelijke) vervanging en inhuur, persoonsgebonden werkplekkosten, kosten van het mobiliteitscentrum en de aanvullende voeding van de 'Voorziening frictiekosten ombuigingen' op basis van toekomstig, op Organisatie- en Formatieplannen definitief vast te stellen plaatsingsplannen.

2300 Reserve frictiekosten VRBZO

7.724.000

755.802

6.968.198

151.292

Mogelijke tekorten en de onderkende risico's inzake frictiekosten VRBZO in de toekomst af te dekken

2302 Reserve reserveringen 2015

152.898

102

153.000

2.250

2303 Reserve Biomassacentrale Strijp T

1.125.393

310.000

1.435.393

21.139

vereffening van alle kosten en opbrengsten met betrekking tot de biomassacentrale Strijp T

2304 Reserve voorbereidingskrediet investeringen

125.000

1.030.000

110.000

1.045.000

10.901

voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken

2305 Reserve groot onderhoud

8.385.439

11.574.000

3.049.150

16.910.289

230.587

Egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water)

2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

861.000

755.163

769.000

847.163

11.876

mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten ten behoeve van verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG

2308 Reserve reserveringen 2016

7.448.277

6.088.000

1.360.277

90.328

Monitoring van de in 2016 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.

2309 Reserve Programma Graag Gedaan

185.000

43.000

50.000

178.000

3.283

Opvangen van de kostenfluctuatie van het  project Graag Gedaan

2311 Reserve CO2-reductie

901.381

901.381

5.911

 Het reduceren van de CO2-uitstoot in de stad

2312 Reserve reserveringen 2017

5.819.000

5.819.000

Monitoring van de in 2017 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.

2313 Reserve risico's garanties geldleningen

2.400.000

2.400.000

22.678

 Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen

09002 Bestemmingsreserves

107.189.854

86.940.772

84.129.193

110.001.433

2.082.098

Totaal

204.423.124

98.219.772

121.428.527

181.214.369

3.801.467

Staat van voorzieningen 2017

Voorziening(groepering)

Stand per 1/1

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Verminderingen

Stand per 31/12

Berekende rente

Doel

Grootboek:  09100 Onderhoudsvoorzieningen

Onderhoudsvoorziening Eigen huisvesting

4.922.347

720.000

1.692.157

3.950.189

94.405

Gelijkmatig verdelen onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Onderhoudsvoorziening Maatschappelijk Vastgoed

14.814.475

859.000

1.422.434

14.251.041

314.225

Gelijkmatig verdelen onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Onderhoudsvoorziening Overig vastgoed

2.303.621

245.000

452.527

2.096.094

47.408

Gelijkmatig verdelen onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Onderhoudsvoorzieningen BCB

47.430

120.000

950

166.480

2.013

Gelijkmatig verdelen onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Overige onderhoudsvoorzieningen

113.990

282.000

167.137

228.853

2.249

Gelijkmatig verdelen onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

09100 Onderhoudsvoorzieningen

22.201.862

2.226.000

0

3.735.206

20.692.656

460.300

Gelijkmatig verdelen onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Grootboek:  09102 Risicovoorzieningen

5115 Voorz. risico's schulddienstverlening

134.723

11.301

1.590

121.832

2.694

Ten behoeve van oninbare leningen verstrekt door Schulddienstverlening (Stadsbank)

5124 Voorziening algemene risico garanties en geldleningen

1.140.000

34.691

1.174.691

0

22.831

Dekking van eventuele aanspraken op verstrekte garanties en geldleningen. De uitstaande garanties en geldleningen zijn getoetst op solvabiliteit, liquiditeit en overige beschikbare informatie verstrekt door de geldnemers zelf en bank.

5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen

4.611.071

1.284.246

1.462.584

1.864.241

92.221

De voorziening dient ter financiering van de frictiekosten (loon- en WW-kosten) van (tijdelijk) boventalligen als gevolg van de afwikkeling van de uit Route 2014 voortvloeiende personele taakstellende bezuiniging.

5272 Voorziening overige ww'ers

400.000

400.000

Bekostigen van de WW verplichtingen van voormalige werknemers

09102 Risicovoorzieningen

5.885.794

434.691

2.470.238

1.464.174

2.386.073

117.747

Grootboek:  09104 Voorzieningen onderwijs

5110 OH Buitenkant verordening onderwijs

0

108.000

11.320

96.680

862

Buffer voor bekostiging aanvragen onderhoud door schoolbesturen.

09104 Voorzieningen onderwijs

0

108.000

11.320

96.680

862

Grootboek:  09108 Overige voorzieningen

5109 Voorziening Wachtgeldverplichtingen

146.423

14.247

132.176

2.730

Dekking voor de wachtgeldverplichtingen van de Lumens Groep die de gemeente Eindhoven heeft overgenomen.

5132 Voorziening afvalstoffen

2.264.057

887.054

3.151.111

45.281

Opvangen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (huishoudens) en reinigingsrecht (bedrijven).

5191 Voorziening voormalig personeel

1.167.113

91.978

1.075.134

22.500

Kosten voormalig personeel

5205 Voorziening GSB3 Economische pijler: bedrijventerrein De Kade

24.000

24.000

0

280

5206 Voorziening parkeerfonds

19.630

19.630

393

 Het reserveren van middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.

5225 Voorziening compensatieregeling bomen

690.847

68.832

64.000

695.679

12.630

Uitgaven ten behoeve van het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats. Uitgaven ten behoeve van het revitaliseren van het bomenbestand. Uitgaven voor onderzoek ten behoeve van regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen. Genoemde bestedingsdoelen kunnen alleen plaatsvinden in de openbare ruimte.

5259 Voorziening ROW

1.540.000

1.540.000

14.367

Dekking voor verwachte stortingsverzoeken van het ROW

5263 Verliesgevende facilitaire projecten

673.170

605.449

645.036

633.583

24.469

 Dekking van verwachte nadelige resultaten op facilitaire projecten omdat (toekomstige) kosten van het project niet allemaal kunnen worden verhaald op een derden.

5264 Voorziening fysieke basisinfrastructuur

1.500.000

1.500.000

11.875

Dekking van verwachte nadelen inzake het in exploitatie nemen van bedrijventerreinen

5270 Voorziening sociaal plan medewerkers ijsbaan

1.308.000

1.308.000

Afwikkeling van de financiële aspecten naar aanleiding van het overeengekomen Sociaal plan voor de medewerkers IJsbaan welke ten tijde van de verzelfstandiging in dienst waren bij de gemeente Eindhoven.

5273 Voorziening wachtgeld bestuurders

1.250.000

1.250.000

Voldoen aan de wachtverplichtingen voormalige bestuurders

5274 Voorziening claims en juridische verschillen

2.500.000

2.500.000

Afwikkelen van lopende claims en geschillen waarbij sprake is van onzekerheid

09108 Overige voorzieningen

4.985.240

9.659.334

733.036

106.225

13.805.313

134.525

Grootboek:  09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen

5135 Voorziening Riolen

23.371.687

8.744.000

10.330.402

21.785.285

454.590

Deze voorziening wordt ingezet voor investeringen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hiermee kan de tariefstijging van de rioolheffing de komende planperiode (2011-2014) worden beperkt tot de gemeentelijke indexering.

09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen

23.371.687

8.744.000

10.330.402

21.785.285

454.590

Totaal

56.444.583

21.172.025

3.203.274

15.647.326

58.766.008

1.168.025

Toelichting reserves conform realisatie afgewikkeld.
De onttrekkingen en stortingen in de reserves wordt conform begroting gerealiseerd. Een aantal reserves is echter uitgezonderd van deze regel. Over deze reserves wordt hieronder toelichting gegeven.
 

Nummer reserve

2040

Naam reserve

Reserve huisvesting onderwijs

Raadsprogramma

RP1 Sociale Basis

Maximale omvang reserve

€ 20.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Het doel is de fluctuaties in uitgaven voor huisvesting onderwijs op te vangen. De reserve wordt gevoed met een bedrag ter hoogte van de middelen die eventueel jaarlijks overblijven ten opzichte van het jaarlijks onderwijsbudget. Aan de reserve wordt onttrokken indien het jaarlijks exploitatiebudget een tekort vertoont (egalisatiefunctie).

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

6.949.305

4.839.000

 3.309.836

 5.420.141

Toelichting onttrekkingen

Spoedaanvraag Novalis onderwijs

9.000

VMBO Piuslaan

2.258.000

Von Flotowlaan 4

400.000

Bekostiging or onderwijshuisvuisvesting

110.000

Nieuwbouw Tweelingen

84.000

Financieel kader Troubadour en Korenaar

473.000

prg&overz voorziening huisvesting onderwijs

65.000

De Hangar herstel glaspuien

123.000

projectbegeleidingskosten onderwijshuisvesting

982.000

Spoedaanvraag Onderwijshuisvesting Avignonlaan 1

51.000

Spoedaanvraag onderwijshuisvesting 1e kwartaal 2017

28.000

financieel afsluiten onderwijshuisvesting projecten

256.000

Toelichting stortingen

117480 reserveringsdossier VMBO piuslaan huisvesting onderwijs

2.258.000

117234 projectendossier

50.000

Slotboeking 2017

1.001.836

Nummer reserve

2124

Naam reserve

Reserve Internationale School

Raadsprogramma

RP1 Sociale Basis

Maximale omvang reserve

€ 30.000.000

Looptijd reserve

31-12-2043

Doel reserve

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School (DBFMO in combinatie met school PPS).

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

1.852.205

 1.292.000

 5.967.048

 1.292.000

Toelichting onttrekkingen

Op basis van de geprognotiseerde uitgaven/inkomsten een onttrekking uit de reserve Internationale School Eindhoven

1.252.000

Tijdelijke uitbreiding ISE

40.000

Toelichting stortingen

Storting rente 2017 in reserve ISE

251.048

Businesscase ISE

4.200.000

Op basis van de geprognotiseerde uitgaven/inkomsten een storting in de reserve Internationale School Eindhoven

1.516.000

Nummer reserve

2132

Naam reserve

Reserve Integrale wijkvernieuwing

Raadsprogramma

RP5 Ruimtelijke inrichting

Maximale omvang reserve

€ 35.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Met raadsbesluit van 7 oktober 2002 is de reserve integrale wijkvernieuwing ingesteld.  Het voorstel omtrent het opzetten van integrale wijkvernieuwing is in december 2000 door de raad bekrachtigd. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 14.272.281

9.894.038

 0

4.378.244

Toelichting onttrekkingen

Onttrekkingen ten behoeve van IWVprojecten

49.038

 Naar reserve MIP

9.845.000 

Nummer reserve

2146

Naam reserve

Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling

Raadsprogramma

RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Maximale omvang reserve

n.v.t.

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

27.060.396

23.226.229

9.230.000

13.064.168

Toelichting onttrekkingen

Saldo kostenen projecten

10.619.229

Naar de reserve onderwijshuisvesting

50.000

Naar de reserve groenvoorziening

4.000

Naar de reserve voorbereidingskrediet

30.000

Naar de reserve MIP

11.824.000

Naar de reserve groot onderhoud

699.000

Toelichting stortingen

Van de reserve MIP

1.796.000

Opboeken projecten maatschappelijk nut

4.281.000

Van de reserve water

27.000

Europese project C-Mobile

111.000

Reserve bodemsanering

410.000

Programma bodem en ondergrond 2015-2020

1.518.000

Reserve Biomassacentrale Strijp T

25.000

Woensel West en overdracht budget  eenz. storting in reserve

100.000

Reserve voorbereidingskrediet investeringen

40.000

Meicirculaire Impuls Klantenprof.

89.000

Brainport City Investeringsagenda

70.000

Integraal uitvoeringsprogramma GKH

63.000

Verkeersmaatregelen Boschdijk binnen de ring

40.000

Unalab

481.000

Rock

98.000

Participeren aan mobility Lab

81.000

Nummer reserve

2197

Naam reserve

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Raadsprogramma

RP3 Economie, Cultuur en Sport

Maximale omvang reserve

n.v.t.

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Ten behoeve van aankoop kunst (inclusief bijkomende kosten).

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 664.807

258.156

 232.000

 638.650

Toelichting onttrekkingen

Aankopen kunstwerken nationaal

 227.366

 Bijdrage Mondriaanfonds

 -/- 130.000

Aankopen kunstwerken internationaal

265.985

 Bijdrage BankGiroLoterij

 -/- 25.000

Voorbereidings-/verwervingskosten

57.577

 Bijdrage Promotors VAM

-/- 178.426

Installatiebeschrijvingen / Conserveringen

3.654

 Aanzuivering tekort personeelsbegroting

 37.000

Toelichting stortingen

Storting conform begroting

 232.000

Nummer reserve

2198

Naam reserve

Reserve tentoonstellingen van Abbe

Raadsprogramma

RP3 Economie, Cultuur en Sport

Maximale omvang reserve

n.v.t.

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in Van Abbemuseum.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

905.591

908.706

 350.000

 346.885

Toelichting onttrekkingen

 Tentoonstelling De Collectie nu   

 24.005

Tentoonstelling BAM Conference

21.871

 Tentoonstelling Using Art

 726.311

Tentoonstelling diversen

61.157

 Tentoonstelling Caucus

 60.675

Voorbereidingskosten diverse toekomstige grote tentoonstellingen

12.002

 Tentoonstelling Positions

 82.768

Bijdrage Promotors Van Abbemuseum

-/- 245.000

 Tentoonstelling Special

 103.421

Bijdrage EU (inclusief overdracht ontvangen voorschot aan partnerinstellingen)

258.100

 Tentoonstelling Dutch Art Institute

 41.165

Bijdrage Mondriaanfonds

-/- 162.000

Tentoonstelling Boekenfonds

66.228

Bijdrage VSBfonds

-/- 80.000

Tentoonstelling DDW

43.039

Bijdrage Ammodo

-/- 6.500

Tentoonstelling GLOW

47.594

Bijdrage Stimuleringsfonds

-/- 6.000

Tentoonstelling Het OOG

18.151

Bijdrage GGzE

-/- 7.500

Tentoonstelling Qiu Zhijie

151.120

Bijdrage Fonds21

-/- 30.000

Tentoonstelling Rasheed Araeen

166.739

Bijdrage St. Niemeijer

-/- 10.000

Tentoonstelling SmART

10.765

Bijdrage BankGiro Loterij

-/- 115.601

Bijdrage DAI

-/- 32.460

Bijdragen diversen

-/- 159.478

Bijdragen Lunds Konsthall

-/- 30.000

Doorbelasting div. kosten (personeel, reis-verblijf) inz. tentoonstellingen

-/- 84.866

Bijdragen Centre d’Art Contemporain Geneve

-/- 17.000

Toelichting stortingen

Storting conform begroting

 350.000

Nummer reserve

2276

Naam reserve

Risicoreserve PSV

Raadsprogramma

RP5 Ruimtelijke inrichting

Maximale omvang reserve

€ 29.000.000

Looptijd reserve

31-12-2051

Doel reserve

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

2.184.081

 0

562.892

 2.746.973

Toelichting stortingen

 Storting exploitatieresultaat PSV

475.051

 Rente 2017 risicoreserve

 87.841

Nummer reserve

2294

Naam reserve

Reserve Citymarketing toerisme,recr-ev

Raadsprogramma

RP3 Economie, Cultuur en Sport

Maximale omvang reserve

€ 2.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Middelen inzetten ten behoeve van incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 1.503.875

 694.000

 717.544

 1.527.419

Toelichting onttrekkingen

 Koningsdag

 107.000

 World Cup Swim

60.000

 World Design Event

400.000

 Invulling thema licht tijdens WDE

14.000

 New Icons De Kazerne

13.000

 Stichting Eindhoven Marketing

100.000

Toelichting stortingen

 Meeropbrengst toeristenbelasting

 717.544

Nummer reserve

2296

Naam reserve

Reserve revolving fund monumenten

Raadsprogramma

RP5 Ruimtelijke inrichting

Maximale omvang reserve

€ 5.000.000

Looptijd reserve

31-12-2022

Doel reserve

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

  947.713

 115.450

 512.000

1.344.263

Toelichting onttrekkingen

 Uitvoeringsplan monumenten

 115.450

Toelichting stortingen

 Verkoop Dommelstraat 6

 512.000

Nummer reserve

2305

Naam reserve

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Raadsprogramma

RP4 Openbare Ruimte

Maximale omvang reserve

€ 30.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Het doel is het egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water)

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 8.385.439

 3.049.150

 11.574.000

16.910.289

Toelichting onttrekkingen

Saldo projecten

3.049.150

Toelichting stortingen

Voorziening groot onderhoud omzetten naar reserve groot onderhoud

 5.425.000

Kadernota17-20 en correctie accresverdeling

5.450.000

Projectendossier

699.000