Exploitatie

Begroting 2017 voor wijziging

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie 2017

( x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Sociale basis

67.265

7.988

-59.277

81.622

19.180

-62.442

80.761

19.801

-60.960

Samen kracht

11.861

0

-11.861

10.910

0

-10.910

11.808

0

-11.808

Sociale basisvoorzieningen

17.333

2.680

-14.653

19.102

2.382

-16.720

18.620

2.775

-15.845

Onderwijs

29.811

5.308

-24.503

43.275

16.798

-26.477

42.387

17.026

-25.361

Gezondheidszorg

8.260

0

-8.260

8.335

0

-8.335

7.947

0

-7.947

Sociale ondersteuning

330.938

116.640

-214.298

342.172

119.069

-223.103

392.101

122.613

-269.488

Wijkteams

31.475

0

-31.475

32.603

265

-32.338

32.012

93

-31.920

Voorzieningen

43.973

5.427

-38.546

45.214

5.385

-39.829

48.752

4.981

-43.771

Participatie

42.389

100

-42.289

48.385

400

-47.985

46.979

686

-46.292

Inkomen

99.901

108.963

9.062

100.025

108.963

8.938

110.317

111.098

781

Persoonlijke dienstverlening

48.429

1.028

-47.401

45.965

2.352

-43.613

60.847

2.606

-58.241

Regie overnemen

64.771

1.122

-63.649

69.980

1.704

-68.276

93.194

3.149

-90.045

Economie, cultuur en sport

79.623

25.699

-53.924

76.584

20.519

-56.065

80.423

21.671

-58.753

Economie

9.359

3.034

-6.325

11.714

3.526

-8.188

11.572

3.149

-8.423

Arbeidsmarkt

319

323

4

786

584

-202

1.039

117

-922

Sport

30.970

17.065

-13.905

24.457

10.907

-13.550

26.548

11.516

-15.032

Kunst en cultuur

30.922

3.925

-26.997

31.452

4.291

-27.161

31.595

4.426

-27.169

Design

2.327

248

-2.079

2.804

175

-2.629

2.531

239

-2.293

Van Abbemuseum

5.726

1.104

-4.622

5.371

1.036

-4.335

7.138

2.224

-4.914

Openbare ruimte

122.671

85.731

-36.940

98.353

68.474

-29.879

102.172

69.432

-32.740

Openbare ruimte

37.152

5.063

-32.089

24.027

3.346

-20.681

27.648

4.466

-23.182

Groen

13.153

1.101

-12.052

12.955

940

-12.015

13.764

1.383

-12.381

Water

17.715

17.964

249

17.873

18.500

627

17.983

18.078

95

Milieu

26.986

23.774

-3.212

28.058

24.608

-3.450

27.850

22.845

-5.005

Verkeer

27.665

37.829

10.164

15.440

21.080

5.640

14.928

22.660

7.732

Ruimtelijke inrichting

80.753

77.102

-3.651

99.515

93.741

-5.774

76.885

94.434

17.549

Wonen

2.142

1.540

-602

2.201

1.172

-1.029

2.455

1.123

-1.332

Ruimtelijke ontwikkeling

11.462

9.700

-1.762

13.649

10.394

-3.255

15.834

17.207

1.373

Duurzaamheid

5.900

5.901

1

15.870

15.051

-819

8.149

6.389

-1.760

Grond

61.249

59.961

-1.288

67.795

67.124

-671

50.447

69.714

19.268

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

50.799

476.304

425.505

53.528

497.648

444.120

46.334

509.529

463.195

Publieke dienstverlening

12.864

61.609

48.745

13.465

62.235

48.770

13.192

64.280

51.088

Bestuur

15.378

283

-15.095

13.158

7.755

-5.403

13.597

8.143

-5.454

Algemene middelen

-5.655

411.742

417.397

-6.296

422.005

428.301

-6.801

430.777

437.578

Bedrijfsvoering

1.491

180

-1.311

6.666

2.654

-4.012

116

3.503

3.387

Veiligheid en leefbaarheid

12.546

888

-11.658

11.241

922

-10.319

10.543

733

-9.810

Samenwerken aan veiligheid

14.175

1.602

-12.573

15.294

2.077

-13.217

15.688

2.095

-13.593

Overhead

66.098

2.790

-63.308

71.997

4.952

-67.045

71.052

5.928

-65.124

Gemeentebrede concernoverhead

52.615

2.776

-49.839

56.755

4.938

-51.817

56.448

5.928

-50.520

Sectoroverhead (indirect)

13.483

14

-13.469

15.242

14

-15.228

14.604

0

-14.604

Totaal van lasten en baten

798.147

792.254

-5.893

823.771

823.583

-188

849.728

843.408

-6.320

Toevoegingen en ontrekkingen aan de reserves

20.111

26.005

5.894

96.786

96.974

188

98.220

101.787

3.567

Resultaat

818.258

818.259

1

920.557

920.557

0

947.948

945.195

-2.753

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2017 voor wijziging

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie 2017

(bedragen * € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

             -   

    54.032

    54.032

             -   

    54.032

    54.032

             -   

    54.621

    54.621

Algemene uitkeringen

           -   

403.629

403.629

             -   

415.210

415.210

             -   

423.282

423.282

Dividend

           -   

    1.535

    1.535

           -   

      263

      263

          -   

      432

      432

Saldo financieringsfunctie

           -   

    2.973

    2.973

           -   

    3.366

    3.366

           -   

    3.870

    3.870

Overige algemene dekkingsmiddelen

       227

    5.056

   5.283

       227

    5.056

    5.283

       204

    5.257

    5.461

Totaal algemene dekkingsmiddelen

       227

467.225

467.452

       227

477.927

478.154

       204

487.462

487.666

Bedrag van de heffing voor de  vennootschapsbelasting

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

Totaal saldo van baten en lasten

798.148

792.254

  -5.894

823.771

823.583

     -188

849.728

843.408

-6.320

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

   20.111

    26.005

      5.894

    96.786

    96.974

         188

    98.220

101.787

3.567

Het gerealiseerde resultaat

818.259

818.259

 -   

920.557

920.557

 -   

947.948

945.195

-2.753

De algemene dekkingsmiddelen zijn verwerkt in het 'overzicht van baten en lasten in de jaarrekening'; de baten lokale heffingen maken onderdeel uit van het collegeproduct '6.1 Publieke dienstverlening', de overige dekkingsmiddelen zijn begroot en gerealiseerd binnen het collegeproduct 6.3 algemene dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen worden nader gespecificeerd en toegelicht in bijlage 1