bedrag x €1.000

Stand per 01-01-2017

4.111

Inkomsten 2017

Versterken van het regionaal/vestigingsklimaat/voorzieningenniveau

2.400

Pilot programma creatieve industrie

400

Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen

259

Eliminatie bouwgrondexploitatie

210

Kadernota incidentele mutaties aanzuiveren SRS

2.300

Kadernota incidentele mutaties BUIG

1.700

Kadernota incidentele mutaties Basis op orde

800

Afronden verkoop Mariënhage

1.300

Uitgaven 2017

Geluidmeting Stratumseind

3

Invulling thema licht tijdens WDE

56

Expeditie Eindhoven

344

Pilot programma creatieve industrie

100

Gratis OV 2017-2018

190

Organische ontwikkeling P&O

387

Extra kosten wethouders

539

Tekort projecten

61

Onderhoud wegen

2.300

Arbeidsvoorwaarden

500

Incidentele mutaties begroting 2018

2.303

Stand per 31-12-2017

6.697

Begrote inkomsten 2018 en verder

Arbeidsvoorwaarden

500

Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen

117

Organische ontwikkeling P&O

387

Kadernota incidentele mutaties Sociaal Domein

2.000

Begrote uitgaven 2018 en verder

Extra kosten wethouders

224

Inzet claim tekort projecten

61

Gratis OV 2017-2018

88

Pilot programma creatieve industrie

300

Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen

167

Expeditie Eindhoven - Genneper Parken

200

Expeditie Eindhoven-  Acquisitie bedrijven

77

Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven

Investering openbare ruimte

50

Expeditie Eindhoven - Open ontwikkelteam

50

Garantie breedbandnetwerk

75

Versterken vestigingsklimaat

2.400

Mariënhage

1.300

Basis op orde

800

BUIG

1.700

Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen

209

Sociaal Domein hardheidsclausule

2.000

Totaal

-