De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en
instellingen heel direct in hun portemonnee. Algemeen uitgangspunt bij legesheffing is een zoveel mogelijk kostendekkend tarief. Hierbij houden we rekening met de maatschappelijke effecten van de tariefstelling. Door scherp naar de kosten en opbrengsten te kijken, hebben we bereikt dat de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. De kostendekkendheid mag de opbrengsten van de leges, de kosten en de daarmee samenhangende dienstverlening niet overstijgen. Bij de tariefstelling zijn de kosten van de samenhangende dienstverlening over de verschillende legestarieven verdeeld, de zogenaamde kruissubsidiëring, zodat er binnen de samenhangende dienstverlening geen sprake is van overschrijding van de opbrengstlimiet van 100%.

Belastingsoort

Herziene begroting 2017

Realisatie 2017

Afwijking 2017

Toelichting

Onroerendezaakbelastingen

52.082

52.565

483

Verminderingen en vernietigingen van aanslagen heeft zich minder voorgedaan.

Precariobelasting

941

1.074

133

Verminderingen en vernietigingen van aanslagen heeft zich minder voorgedaan.

Hondenbelasting

1.009

982

-27

N.v.t.

Toeristenbelasting

2.107

2.825

718

Het aantal overnachtingen is hoger dan begroot onder meer door de toenemende belangstelling voor Eindhoven door toeristen en de zakelijke markt.

Standplaatsgeld autobussen

12

13

1

N.v.t.

Kanaalrechten

62

60

-2

N.v.t.

Parkeerbelastingen

11.692

13.456

1.764

De inkomsten betaald parkeren zijn laag geraamd omdat een aantal parkeerterreinen de komende jaren zal vervallen als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Vanwege deze lage raming is er in 2017 een voordeel op de parkeerinkomsten.

Leges

10.891

15.288

4.397

Door de aantrekkende economie worden er veel meer bouwvergunningen en leges producten aangevraagd.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

20.880

21.020

140

De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger (meer aansluitingen).

Rioolrechten

17.365

17.424

59

N.v.t.

Begraafplaatsrechten

701

489

-212

Vanaf 2015 kan men grafrechten voortaan ook voor 5 jaar afkopen (in plaats van 10 of 20 jaar). Dit betekent nu dat er minder inkomsten binnenkomen. Over 5 jaar wordt dit tekort ingelopen, aangezien er dan opnieuw inkomsten binnenkomen voor deze grafrechten.

Marktgelden

622

501

-121

Minder kooplieden, markten die kleiner zijn geworden.

Reclamebelasting

860

849

-11

N.v.t.

Totaal

119.224

126.546

7.322

Woonlasten (conform COELO, in €)

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Onroerendezaakbelastingen

203,71

233,00

230,25

Afvalstoffenheffing

247,10

227,11

227,11

Rioolheffing

144,00

144,00

144,00

Totaal gemiddelde woonlasten per jaar

594,81

604,11

601,36

Gemiddelde 35 grote gemeenten

679,00

n.n.b.

678,00