Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

Omschrijving (x€1.000)

Restant per

1 jan. 2017

Vermeerdering

in 2017

Aflossing

in 2017

Restant per  

31 dec. 2017

Opgenomen geldleningen:

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

434.542

57.400

56.563

435.380

Waarborgsommen van derden

        630

-

7               

623

Overige vaste schulden

             16

                 -

               16

               0

Totaal vaste schuld

435.189

57.400

56.586

436.003

Verstrekte geldleningen:

Leningen aan woningbouwcorporaties

23.282

-

2.818

20.464

Overige verstrekte leningen

       18.766

             91

             724

18.133

Ontvangen waarborgsommen van derden

               25

                 -

                 -               

              25

Totaal verstrekte leningen

42.073

91

3.542

38.622

Gewaarborgde geldleningen

Lening in kader van (x€1.000):

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling   

per 1 jan 2017

Aflossing 2017

Borgstelling  

per eind 2017

Gezondheidszorg

8.187

5.484

-358

5.126

Cultuur

8.386

6.291

-324

5.967

Sport

2.872

1.343

-86

1.257

Welzijn

1.000

937

-12

924,8

Woningbouw

7.552

3.604

-484

3.120

Overig

1.140

192

-26

166

Totaal

29.137

17.852

-1.290

16.562

Per 31 december 2017 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. €1,25 miljard achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2016 bedroegen deze samen ruim €3,6 miljard.