Geconfronteerd met grote dreigende tekorten in het sociaal domein heeft het college in het tweede kwartaal van 2017 een pakket maatregelen geformuleerd. Het ging om 19 maatregelen, verdeeld over 5 sporen. In de loop van het jaar is er één maatregel afgevallen en  één bijgekomen, waardoor bij elkaar 20 maatregelen hebben gelopen.

Grip op BUIG

1

Keten participatie en inkomen

Versterken sociale basis

2

Gespecialiseerde groepsbegeleiding

3

Integratie sociale basis en verblijf

4

Begeleiding en laagdrempelige dagbesteding

5

Budgetbeheer XL

Minder dure doorverwijzingen 1e lijn

6

Versnellingsagenda stichting WIJeindhoven

7

Steunwijzer

8

Expertiseschil

9

Zij-instroom Jeugd

Regie op kosten 2e lijn

10

Regie complexe doelgroepen

11

Wmo 2007

12

PDC & objectieve tarieven

13

Aanpak beschermd wonen

14

Quick Results

15

Gemeente als opdrachtgever in de keten

Beheerketen op orde

16

Sturingsinformatie

17

Implementatie metrokaart (interne processen)

18

Administratie op orde

19

Begroting 2018

Overig

20

Inzet deel extra middelen kinder-armoede

Achter de maatregelen ‘keten participatie en inkomen’, ‘versnellingsagenda WIJeindhoven’, ‘implementatie metrokaart’ en ‘administratie op orde’  gaan overigens weer meerdere deelmaatregelen schuil. Uw raad is hierover in de Raadswerkgroep Raad in Positie steeds geïnformeerd. In de volgende twee pagina’s worden de resultaten en opbrengsten van de maatregelen gepresenteerd. De beoogde opbrengst van dit Maatregelenpakket bedraagt €11 miljoen in 2017, oplopend tot €30 miljoen vanaf 2020. Bij deze Jaarrekening 2017 kan worden vastgesteld dat de opbrengsten iets achter zijn gebleven ten opzichte van het oorspronkelijke doel, maar met €9,5 miljoen liggen de opbrengsten hoger dan het college bij de Tussenstand Sociaal Domein en Turap 2 dacht.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de ‘opgelopen achterstand’ in 2018 kan worden ingelopen en dat de eerder afgesproken opbrengst van €21,5 miljoen in 2018 haalbaar is.
Dat is echter slechts het halve verhaal. De opbrengsten van het Maatregelenpakket worden ten opzichte van de raming uit het voorjaar namelijk voor een belangrijk deel teniet gedaan door een autonome groei van het aantal gebruikers van Jeugdwet en Wmo2015. Op dit terrein heeft het Maatregelenpakket – dat wél succesvol is geweest op het terrein van bestandsontwikkeling BUIG, Wmo 2007 en kosteneffectiviteit Jeugdwet en Wmo2015 –  niet goed genoeg gewerkt. Weliswaar is de groei van het aantal gebruikers in de tweede helft van 2017 lager dan in de eerste helft, maar er is nog steeds sprake van een groei van ongeveer 35 mensen per maand.
Dit was het eerst duidelijk rondom de Jeugdwet, wat ertoe heeft geleid dat we hebben besloten de verschillende maatregelen rondom jeugd te bundelen én te versterken in het Actieplan Jeugd. Uw Raad is hierover op 9 januari geïnformeerd.
Inmiddels beraden wij ons – in overleg met regiogemeenten en stichting WIJeindhoven - ook op verdergaande interventies in de toegang. Tevens is deze analyse van de noodzaak om de groei van het aantal gebruikers te keren een belangrijke pijler in de commissienotitie Inkoopstrategie. Deze is door uw Raad op 16 januari behandeld na een toelichting op 9 januari.

Toelichting op bepaling opbrengsten
Om te kunnen bepalen wat de opbrengsten van het Maatregelenpakket zijn, is het nodig om delen van bredere ontwikkelingen toe te wijzen aan het Maatregelenpakket. In onderstaande bepaling van de opbrengsten zijn de volgende keuzes gemaakt:  

  • de volledige verbetering van de prognose BUIG is toegerekend aan het maatregelpakket. Uiteraard speelt ook de economie een rol bij onze bestandsontwikkeling, maar deze was ook al positief op het moment dat de initiële (tekort-)prognose werd opgesteld.
  • Voor de kosteneffectiviteit van de Jeugdwet en Wmo2015 is niet de volledige stijging van de kosteneffectiviteit in 2017 toegerekend aan de maatregelen. Immers, deze stijging was ook in de eerste helft van 2017 al zichtbaar. De daling die in juli al gerealiseerd was,  is ook voor de rest van het jaar, niet toegerekend aan de maatregelen. De éxtra daling die zich vanaf juli versneld aftekent wel.
  • Van het totale effect op de Wmo2015 is een specifiek deel toegewezen aan beschermd wonen. Dit bedrag is uiteraard afgetrokken van de totale kosteneffectiviteitsopbrengst van beide wetten.

Spoor

Maatregel

Resultaten

Beoogde opbrengst 2017 (x 1 miljoen)

Opbrengst 2017 (x 1 miljoen)

Grip op BUIG

Keten participatie en inkomen

Deze aanpak heeft voortgebouwd op het Actieplan Iedereen aan het Werk (najaar 2016).

1,5

4,1

De volledige keten is geoptimaliseerd, waarbij met name aandacht is geweest voor WIJeindhoven, Participatiebedrijf en het werkgelegenheidsteam.

Daarnaast zijn extra initiatieven gestart voor doelgroepen als jongeren, WW-ers, vluchtelingen en GGZ.

Mede dankzij deze aanpak is een trendbreuk gerealiseerd in de bestandsontwikkeling BUIG en hoort Eindhoven sinds de zomer tot de best presterende gemeenten.

Versterken sociale basis

Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Op basis van een grondige analyse zijn zowel de productdefinities als de tarieven voor een flink deel van deze producten aangepast. Tevens zijn de toegangscriteria aangescherpt en loopt de toegang nu via experts. 

Vanaf 2018

n.v.t. 

Integratie sociale basis en verblijf

Na de eerste verkennende fase is geconcludeerd dat deze maatregel voor de korte termijn onvoldoende potentie heeft.

Vanaf 2018

n.v.t.

Begeleiding en laagdrempelige dagbesteding

Op basis van de ervaring met Campagne Open Deuren is een grondige verkenning van de mogelijkheden uitgevoerd. Hieruit vloeien 2 pilots voor, die zijn gestart in 2018.

Vanaf 2018

Inmiddels is op basis van deze verkenning in de commissienotitie inkoop-strategie de ambitie neergelegd om per 2019 te komen tot een grote beweging op dit terrein door een groot deel van het aanbod voor dagbesteding en een deel van het aanbod voor begeleiding vorm te geven als een algemene voorziening.

Budgetbeheer XL

Aan de maatregelen uit de zomer is deze maatregel Budgetbeheer  XL toegevoegd. Er worden in 2018 5 pilots gestart, waarvan de eerste inmiddels is geopend.

Minder dure doorverwijzingen 1e lijn

Versnellings-agenda stichting WIJeindhoven

Samen met stichting WIJeindhoven zijn acties geformuleerd en in gang gezet op 4 prioritaire onderwerpen:

2,4

2,1

1.     Kanaalsturing enkelvoudige vragen

2.     Eén bestelproces

3.     Afbakening taken generalist

4.     4 ogen principe

Tevens is de governance aangepast om gezamenlijke sturing op de maatregelen te verscherpen

Steunwijzer

De Steunwijzer is uitgebreid met een prijsmodule, informatie over de sociale basis en de nieuwe productendienstencatalogus

-

Expertiseschil

De expertiseschil is uitgebreid met formatie om inhoud te geven aan het 4 ogen principe

-

Zij-instroom Jeugd

Financiering POH Jeugd is gecontinueerd

Vanaf 2018

Pilot basis-GGZ jeugd start 1 maart as

Convenant met afspraken tussen zorggroepen, stichting WIJeindhoven, gemeenten en VVT gerealiseerd

0

 Nadere afspraken over proces en inzet jGGZ opgenomen in nieuwe contracten

Regie op kosten 2e lijn

Regie complexe doelgroepen

Maatregel kon gefaseerd worden richting 2019. Besluitvorming over de inrichting van een stedelijk team toegang vindt plaats in Q1 2018

Vanaf 2019

Wmo 2007

Aanbesteding Hulpmiddelen uitgevoerd

1,3

1,2

Nieuw inkoopsystematiek HbH gerealiseerd (implementatie vanaf januari 2018)

1 variant van HHT regeling stopgezet

PDC & objectieve tarieven

Nieuwe productendienstencatalogus met nieuwe tarieven regionaal ingevoerd per 1/1/2018

Toegang geïnstrueerd

Systeem geïmplementeerd

Aanpak beschermd wonen

Toegang gecentraliseerd

0,9

0,9

Herijkte producten en tarieven ingevoerd per 1/11/2018

515 inwoners geherindiceerd

Quick Results

13 aanbieders doorgelicht.

3

0,4

Beperkte restitutie in 2017

Veelal sterk aangescherpte (tarief-)afspraken in nieuwe contracten (1/1/18)

Veel kennis opgedaan en verwerkt in nieuwe contracten

Gemeente als opdrachtgever in de keten

Commissienotitie Inkoopstrategie opgeleverd

Marktoriëntatie/-consultatie gestart

Beheerketen op orde

Sturingsinformatie

Continu proces.

Conform plan is gedegen sturingsinformatie beschikbaar in Q2

Implementatie metrokaart (interne processen)

Continu proces

-

Administratie op orde

Loopt conform plan.

1

geen opbrengst.

Alle dubbelingen in administratie zijn gecheckt, maar bleken acceptabel

Begroting 2018

Systematiek maandelijkse prognoses ingevoerd

Overig

Inzet deel extra middelen kinder-armoede

Conform afspraak is een flink deel van de Klijnsma-middelen in 2017 niet ingezet voor extra activiteiten

0,9

0,9

Totaal

11

9,5