Inleiding

Het BBV (richtlijnen voor gemeentelijke begroting en jaarrekening) definieert overhead als alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het BBV schrijft voor dat in de begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de overheadkosten. In de overige raadsprogramma’s staan dan alleen de kosten die betrekking hebben op het primaire proces (inclusief sectorspecifieke overhead).