Inleiding

De gemeente voert de Participatiewet uit. Deze wet beoogt dat zoveel mogelijk inwoners meedoen naar vermogen, bij voorkeur via betaald werk. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die kunnen werken, maar daarbij hulp nodig hebben. Voor de mensen waarvoor betaald werk (nog) niet mogelijk is, wordt daarbij ingezet op maatschappelijke participatie naar vermogen.
Hiervoor is een uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 opgesteld. In lijn met dit programma heeft de gemeente in 2017 voorzieningen ingezet zoals loonkostensubsidie, beschut werken en/of participatieplaatsen.
Bij het CP 3.2 wordt aandacht besteed aan de arbeidsmarkt in haar totaliteit.