Inleiding

Onderwijs is van belang voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Als gemeente vinden we het van belang dat alle kinderen en jongeren, juist wanneer dat niet vanzelfsprekend is, in de gelegenheid worden gesteld om talent te ontwikkelen. Daarbij speelt de omgeving van het kind een belangrijke rol. We houden onze ogen open voor initiatieven van bewoners die de ontwikkeling van kinderen en jongeren versterken. Waar nodig en mogelijk stimuleren we zulke initiatieven. De gemeente heeft reguliere basistaken en wettelijke verplichtingen op het terrein van onderwijs om jongeren 0-23 jaar te begeleiden naar zelfredzaamheid zoals Ieerplicht, voor- en vroegschoolse educatie, het tegengaan van schoolverzuim en voorkomen voortijdig schoolverlaten. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs.