Inleiding

Er is veel in ontwikkeling binnen de stad en de gemeentelijke organisatie op het terrein van inwonersparticipatie.
We zien vele initiatieven van inwoners, ook op terreinen die tot voor kort het terrein van de overheid leken. We denken aan de ‘zorgzame-buurtprojecten’, energiecorporaties, stadslandbouwprojecten, maar ook het initiatief zoals de G1000 (burgertop). Ook het college zet met het coalitieakkoord “expeditie Eindhoven, iedereen mee” stevig in op burgerparticipatie. Om deze ambitie te realiseren is door de raad in 2015 een nieuw programma- inwoners- en overheidsparticipatie vastgesteld.