Inleiding

Gemeentebrede dienstverlening: “Graag gedaan”
Eindhoven is een ambitieuze stad. We bevinden ons in de top van creatieve steden in de wereld, waar het fijn is om te wonen, te leven en te werken. Deze positie willen we vasthouden en versterken. Bij een aantrekkelijke stad hoort een niveau van dienstverlening met eenzelfde ambitie. Gemeentelijke diensten sluiten hierbij altijd aan bij wat onze inwoners en ondernemers willen en verwachten. We werken samen aan de versterking van Eindhoven als een inclusieve, aantrekkelijke, innovatieve en ambitieuze stad. We meten doorlopend de tevredenheid van klanten die contact met ons opnemen (gemeentebrede dienstverlening). Deze input gebruiken wij voor continue verbetering van de dienstverlening.

Publiekscontacten
Publieke dienstverlening richt zich op:

  • Uitvoering van wettelijke taken op het gebied van persoonsregistratie, persoonsinformatievoorziening en de daarmee samenhangende productverstrekking en tegengaan van identiteit-, document- en adresfraude.
  • Waardebepaling in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken.
  • Heffing en inning van gemeentelijke belastingen, waaronder de onroerende zaakbelastingen.
  • Gemeentebrede eerstelijns telefoonafhandeling.
  • Tevredenheid van klanten over onze dienstverlening.