Inleiding

Groen versterkt de ruimtelijke structuur van de stad, met behulp van parken, plantsoenen, wegbermen en straatbomen en draagt bij aan het gezonder en klimaatrobuuster maken van de stad. We willen het recreatief gebruik van het groen faciliteren en stimuleren, natuurwaarden handhaven en waar het kan versterken. Met groen dragen we bij aan milieudoelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit, reductie van hittestress en waterdoelstellingen op het gebied van lokaal langer vasthouden van water.
Ons doel is een kwalitatief hoogwaardige bij de regio aansluitende groenstructuur met daarin passende gebruiks– en natuurfuncties, waarvan de Eindhovenaren gebruik kunnen maken. De biodiversiteit houden we op peil.